Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

En avancerad kurs i datalogi som ger en orientering om modern kryptografi.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 krypto25 programstuderande

Anmälningskod

60262

Rubriker med innehåll från kursplan DD2448 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Klassiska kryptosystem. Vad innebär säker kryptering? Bakgrund inom informationsteori, entropi. Symmetriska krypteringsalgoritmer som t.ex. Advanced Encryption Standard (AES). Öppna nyckelsystem för kryptering och digitala signaturer t.ex. RSA-, ElGamal- och Schnorrsignaturer. Kryptografiskt säkra hashfunktioner i teori och praktik (SHA). Egenskaper för och exempel på pseudoslumptalsgeneratorer. Anknytningar till komplexitetsteori.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • diskutera följande grundläggande begrepp inom kryptografi: symmetrisk och asymmetrisk kryptering, digitala signaturer, kryptografiska hashfunktioner, samt starka pseudoslumptalsgenerator
  • redogöra för exempel på ovanstående begrepp
  • genomföra enkla egna analyser av kryptografiska konstruktioner såsom kryptosystem och kryptografiska protokoll
  • avgöra tillförlitligheten hos analyser av kryptografiska konstruktioner såsom kryptosystem och kryptografiska protokoll 
  • sammanfatta innehållet i tekniska artiklar om kryptografi och kryptografiska protokoll

i syfte att kunna arbeta med analys och utveckling av kryptografiska protokoll och system.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i algoritmer och komplexitet, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs DD2350/DD2352.

Kunskaper i diskret matematik, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1610/SF1630/SF1662/SF1679/SF1688.

Kunskaper i sannolikhetslära och statistik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs SF1912/SF1914/SF1915/SF1916/SF1920/SF1921/SF1922/SF1923/SF1924.

Kunskaper i algebra och geometri, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1624/SF1672.

Kunskaper i envariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1625/SF1673.

Gymnasiekursen Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande en av kurserna DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet eller DD2354 Algoritmer och komplexitet samt kunskaper i sannolikhetsteori, matematik och algoritmteori motsvarande de obligatoriska kurserna på D eller F.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • GRU1 - Grupparbete, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • INDA - Individuell hemuppgift, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

GRU1 är ett utredande grupparbete om ett ämne som beskrivs i vetenskapliga artiklar och/eller föreslagna eller fastställda standarder. Det examineras genom en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.

INDA är en uppsättning problem som löses individuellt och examineras både skriftligt och muntligt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Plussning är inte möjligt i denna kurs.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Douglas Wikström, tel: 790 8138, e-post: dog@csc.kth.se

Övergångsbestämmelser

Den utgångna modulen ÖVN1 har ersatts av GRU1 och INDA.

Övrig information

Kursen ges på engelska om flera kursdeltagare önskar det.

Eftersom kursen har ersatt DD2449 som också heter Kryptografins grunder får man inte räkna med både DD2448 och DD2449 i examen.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex