Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 hp

En avancerad kurs i datalogi som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 stavind-h24 programstuderande

Målgrupp

Studenter antagna på ett masterprogram under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (4,5 hp), P2 (4,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 stavind-h24 programstuderande

Anmälningskod

50701

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 stavind-h24 programstuderande

Kontaktperson

Mads Dam, e-post: mfd@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DD2464 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger möjlighet till studenter med ett specialintresse inom datalogi att få fördjupa sig inom det egna intresseområdet och lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i datalogi med begränsad handledning. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell specialisering eller annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Det ges inte någon undervisning på kursen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • självständigt planera, utföra, avrapportera och försvara en konstruktions- eller utredningsuppgift inom datalogiområdet
  • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande
  • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar
  • skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll
  • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning
  • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett datalogiskt problemområde.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1337/DD1310-DD1319/DD1321/DD1331/DD100N/ID1018.

Kunskaper i grundläggande datalogi, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1338/DD1320-DD1328/DD2325/ID1020/ID1021.

Kunskaper i diskret matematik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs SF1610/SF1630/SF1662/SF1679/SF1688.

Rekommenderade förkunskaper

Beror på kursinnehåll.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 9,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Övningar (ÖVN1; 9 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursansvarig.

Kontaktperson

Mads Dam, e-post: mfd@kth.se

Övrig information

Ingen undervisning. Det är tillåtet att läsa alla fyra kurserna DD2463, DD2464, DD2465 och DD2466.
Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret. Du kan läsa kursen antingen på svenska eller engelska.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex