Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp

Kursen ger studenter som fördjupar sig i teoretisk datalogi möjlighet att tillämpa och fördjupa sina kunskaper i ett individuellt projektarbete. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 tcsindh24 programstuderande

Anmälningskod

50898

Rubriker med innehåll från kursplan DD2467 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. 

Lärandemål

Studenten ska efter fullgjord kurs kunna lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i teoretisk datalogi med begränsad handledning och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

 • självständigt planera, utföra och redogöra för en konstruktions- eller utredningsuppgift inom teoretisk datalogi,
 • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande,
 • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar,
 • skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll,
 • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning,
 • visa fördjupade kunskaper och färdigheter i teoretisk datalogi

i syfte att

 • få tillämpa och fördjupa sina kunskaper i teoretisk datalogi i ett större individuellt projektarbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avancerade algoritmer motsvarande kursen DD2440.

Rekommenderade förkunskaper

Genomfört eller åtminstone påbörjat tre kurser inom spåret teoretisk datalogi inom masterprogrammet i datalogi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd individuell projektuppgift (PRO1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Douglas Wikström (dog@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex