Hoppa till huvudinnehållet

DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2470 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ge en översikt över relevant forskningspublicering, strukturen av en forskningsuppsats och hur man på ett effektivt sätt söker efter relevant litteratur.

Läsa, presentera och diskutera de senaste forskningsrapporterna i visualisering och datorgrafik. Genomföra en presenterad metod, eller delar därav, från en forskningsuppsats.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • genomföra och presentera hela eller delar av en metod från en aktuell forskningsrapport i visualisering och datorgrafik
  • redogöra för aktuella forskningsutmaningar inom visualisering och datorgrafik
  • effektivt söka efter forskningslitteratur som är relevant för visualisering och datorgrafik
  • orientera sig i det vetenskapliga publikationslandskapet, inklusive konferenser, tidskrifter och bibliometri
  • effektivt läsa forskningsartiklar och utvärdera dem med avseende på struktur och aspekter såsom nyhetsvärde, teknisk höjd, utvärdering och användbarhet

i syfte att kunna dra nytta av akademisk forskning i sin framtida karriär och därmed bidra till kunskapsöverföring till industrin.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik eller DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projektarbete, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tino Weinkauf

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2470

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex