Hoppa till huvudinnehållet

DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2482 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande programvarutestning.
 • Design, driftsättning och användning av testinfrastruktur.
 • Programvarutestningens roll inom olika programvaruutvecklingsprocesser.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda olika testbibliotek, från testmiljöer (t.ex. xUnit) till assertionsbibliotek (t.ex. Hamcrest, Assert4J),
 • sätta upp och använda infrastruktur för parametriserade test, UI-test, monkey-test, fuzz-test,
 • använda olika metriker för att bedöma kvaliteten på ett testpaket (t.ex. mutationspoäng),
 • använda och utvidga testdata och testgeneratorer,
 • installera och använda kontinuerlig integration (t.ex. Jenkins) och kontinuerlig testning i samband med DevOps

i syfte att

 • kunna konstruera och implementera industriella programvarutest för objektorienterade program,
 • i arbetslivet kunna arbeta med DevOps.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Objektorienterad programmering samt algoritmer och datastrukturer motsvarande någon av kurserna DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1346 eller ID1020.

Rekommenderade förkunskaper

DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder eller motsvarande. DD2459 Programvarutillförlitlighet är rekommenderad men inte nödvändig.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ÖVN1 - Övning, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektbaserad examination: 3 betygsatta projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Martin Monperrus

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2482

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Martin Monperrus (martin.monperrus@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex