Hoppa till huvudinnehållet

DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DH2400 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Du kommer att lära dig att identifiera sensorer, aktuatorer, interaktionsplatformar och fysiska material som behövs och använda dessa för att utveckla prototyper och system. Vi arbetar specifikt med olika sätt att skissa och bygga prototyper av olika slag, inklusive pappersskisser, rollspel, video, mockups, samt småskaliga och fullskaliga modeller med olika grad av implementerad funktionalitet. Genom gästföreläsningar ges även inblick i hur fysisk interaktionsdesign kan te sig i olika domäner.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera och utveckla koncept för interaktionsdesign baserat på fysiska egenskaper i ett specifikt användningssammanhang
 • tillämpa metoder för att iscensätta, skissa och illustrera fysisk interaktion
 • redogöra för hur olika material och tekniker kan kombineras i interaktiva system
 • tillämpa valda delar av industridesign: tillverkning av fysiska modeller, mockups och prototyper med olika verktyg och material
 • redogöra för teori kring kroppslig interaktion och interaktion med fysiska föremål
 • diskutera populära plattformar, verktyg, produkter och system samt forskningsprojekt inom området
 • genom prototyputveckling praktiskt tillämpa grundläggande förståelse för elektroniska kretsar, inklusive motstånd, kondensatorer, lysdioder och olika ledande och resistiva material, samt sensorer och aktuatorer
 • implementera ett fungerande interaktivt system baserat på specifika fysiska omständigheter
 • reflektera kring utformning av fysiska interaktiva system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

i syfte att kunna skapa interaktiva system som fungerar utanför det konventionella grafiska gränssnittens interaktionsparadigm, för bättre anpassning till specifika situationer för fysisk användning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i människa-datorinteraktion motsvarande DH2620/DH1620/DH2624.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elektronik motsvarande MF1035 Elektroteknik, media eller
DM1588 Sensorprogrammering för medieteknik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2400

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Please discuss with the instructor.

Kontaktperson

Ylva Fernaeus, e-post: fernaeus@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex

The number of participants is limited.

The selection process will be based on the the following criteria:

Spring term 2018:

 1. Students who have the course as a compulsory course in the interactive media master programme, track physical interaction
 2. Students admitted to the interactive media programme,
 3. Other KTH-students interested in the course

Autumn term 2018:

 1. EIT-students
 2. Students admitted to the interactive media programme,
 3. Other KTH-students interested in the course