DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 hp

Software Design - Business - Leadership

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Programvarudesign. Ekonomi. Ledarskap. Integration.

Huvudmålet med kursen är att planera och genomföra ett projekt som syftar till att belysa/lösa ett problem som är så sammansatt att det kräver kompetens från flera områden för sin lösning. Det görs genom att integrera tidigare studier i programvarudesign (P), ekonomi (E) och ledarskap (L) i ett projekt hos en organisation eller ett företag.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: HT17.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Huvudmålet med kursen är att planera och genomföra ett projekt som syftar till att belysa/lösa ett problem som är så sammansatt att det kräver kompetens från flera områden för sin lösning. Det görs genom att integrera tidigare studier i programvarudesign (P), ekonomi (E) och ledarskap (L) i ett projekt hos en organisation eller ett företag. Det innebär att efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • identifiera, integrera och redogöra för olika PEL-element i ett organisatoriskt sammanhang
 • planera, genomföra och kritiskt bedöma ett projekt som syftar till att belysa och/eller lösa problemet ur ett helhetsperspektiv
 • välja samt motivera val av passande metoder för att systematiskt, (empiriskt) samla in information för att empiriskt belysa den uppkomna situationen
 • analysera och tolka insamlat material utifrån PEL perspektiven
 • relatera, kontrastera och förklara praktiska resultat med teoretiska begrepp och modeller
 • beskriva, analysera och reflektera över eget och andras projektarbete både muntligt och skriftligt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består huvudsakligen av projektarbete. Studenterna ska tillämpa utrednings- och undersökningsmetodik för design av programvara. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Skolan för datavetenskap och kommunikation och Skolan för industriell teknik och management samt ett företag på vilket projektet är placerat. Studenterna arbetar självständigt med att lösa den ålagda uppgiften. Handledning sker framförallt på studenternas förfrågan.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

2D1640/DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering, 4D1144/ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiva verksamheter, eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Föregående läsår användes material producerat vid institutionen.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 12,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:  http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Godkänt på samtliga i kursen ingående moment (PRO1: 12 hp).

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Åke Walldius, e-post: aakew@csc.kth.se, tel: 790 6189

Examinator

Ann Lantz <alz@kth.se>

Övrig information

Kursen är öppen endast för studenter på I-programmet inriktning: programvarudesign, ekonomi och ledarskap.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.