DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 hp

Human-Computer Interaction - a Didactive Perspective

Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda informationsteknologi som redskap för att lösa uppgifter. Gränssnittsutformning är en central del för att skapa goda förutsättningar för ett gott samspel, men det finns sällan patentlösningar. Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Framförallt kommer kursen betona vikten av att beakta användarens behov, motivation och användningssituation för att kunna skapa användbara lösningar.

Kursen har även ett moment av didaktik för undervisning inom människa-datorinteraktion. Kursen är särskilt anpassad för studenter inom civilingenjörs-lärarprogrammet, men även andra studenter kan erbjudas plats.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 mdicl19 för programstuderande

VT20 mdicl20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (4,5 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60510

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Patric Dahlqvist <patricd@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för CLGYM

 • Del av program

Lärandemål

Genom att gå kursen MDI didaktisk inriktning förväntas du kunna:

 • identifiera grundläggande begrepp inom ämnet människa-datorinteraktion
 • i ett givet material identifiera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion
 • på en given situation applicera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion
 • relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till andra principer för systemutveckling
 • i en given situation identifiera och analysera möjligheter till applicering av teorier och metoder inom människa-datorinteraktion
 • göra reflektioner motiverade av relevanta teorier och metoder inom människa-datorinteraktion
 • relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till ekonomiska faktorer
 • relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till organisatoriska faktorer
 • baserat på välmotiverad reflektion kunna marknadsföra ämnet människa- datorinteraktion på ett diplomatiskt sätt
 • genomföra en lektion inom MDI
 • förhålla dig kritiskt och reflexivt, både i skrift och muntligen, till ditt eget lärande i allmänhet och inom MDI i synnerhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teoretisk och praktisk genomgång av mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda interaktiva datorsystem, samt hur användbarhetsdesign kan stödja användaren i att utföra sina uppgifter smidigt. Kursen kommer att ge en översiktsbild av beteendevetenskapliga metoder och teorier samt hur de relaterar till användning och design av interaktiva datorsystem. Fokus kommer dock vara olika former av etablerad praktik inom människa-datorinteraktion.

Inom ramen för kursen kommer studenterna att genomföra och motivera en relativt liten designuppgift som relaterar till ett aktuellt människa-datorinteraktionsproblem. Studenterna pröva på att analysera användarbehov, användargränssnitt och arbetssituationer, samt kommer att uppmanas att ge förslag på hur interaktiva datorsystem kan utformas.

Den didaktiska delen kommer behandla olika didaktiska aspekter av MDI baserat på studenternas tidigare kunskaper och färdigheter inom didaktik samt att studenterna planerar och utformar en undervisningssituation för gymnasieelever. Detta moment ingår även som en del i att skapa förutsättningar för att andra ska lära sig vikten av människa-datorinteraktion.

Undervisningen förutsätter att studenterna arbetar självständigt och aktivt parallellt med schemalagd undervisning.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

En kurs i datalogi (t.ex. 2D1310/DD1310, 2D1345, 2D1343, 2D1344/DD1344), samt någon pedagogikkurs eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • UPP1 - Examination, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Patric Dahlqvist, e-post: patricd@kth.se

Examinator

Henrik Artman <artman@kth.se>

Övrig information

Kursen samläses till viss del med Människa-datorinteraktion, inledande kurs, DH2620.

Kursen får inte räknas med i examen om studenten även har läst DH2620.

Påbyggnad

DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs, IC1004 Kognitionspsykologi.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.