DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp

Human-Computer Interaction, Research Seminars

Studenten följer avdelningens forskningsseminarier, läser litteratur inför seminariet, för en reflektionsdagbok samt skriver en rapport kopplat till den egna utbildningen, gärna framåtblickande mot det egna examensarbetet.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Undervisningen bygger på deltagande vid ett antal högre seminarier som erbjuds av MDI-gruppen på KTH. Inför varje seminarium läser studenten distribuerat material i form av forskningsartiklar och eller bokkapitel.

Efter varje seminarium skriver studenten en sida i sin reflektionsdagbok. Som avslutning på kursen lämnar studenten in en rapport som bygger på reflektionsdagbokens texter, visar på en tydlig koppling till de egna studierna samt framåtblickande mot examensarbetet.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • läsa och kritiskt granska publicerat forskningsmaterial
  • relatera pågående forskning till den egna utbildningen och genomförda projekt
  • reflektera över val av forskningsfrågor, teori och metodval vid planering av ett forskningsprojekt (såsom till exempel examensarbetet)
  • skriva en forskningsrapport som är korrekt formaterad och strukturerad enligt vedertagen praxis inom människa-datorinteraktion
  • identifiera kunskapsbidrag både i andras och eget arbete.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförd kurs i människa-datorinteraktion motsvarande DH1620/DH1622/DH2624.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Detta gäller endast för student som är förstagångsregistrerad på den behörighetsgivande kursomgången eller har både denna och den sökta kursomgången i sin individuella studieplan.

Rekommenderade förkunskaper

DD1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En sidas reflektion för vart och ett av de 6 seminarierna samt
inlämningsuppgift (INL1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kristina Höök

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2632

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde *

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Kristina Höök, e-post: khook@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex