Hoppa till huvudinnehållet

DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp

Studenten följer avdelningens forskningsseminarier, läser litteratur inför seminariet, för en reflektionsdagbok samt skriver en rapport kopplat till den egna utbildningen, gärna framåtblickande mot det egna examensarbetet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DH2632 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Undervisningen bygger på deltagande vid ett antal högre seminarier som erbjuds av MDI-gruppen på KTH. Inför varje seminarium läser studenten distribuerat material i form av forskningsartiklar och eller bokkapitel.

Efter varje seminarium skriver studenten en sida i sin reflektionsdagbok. Som avslutning på kursen lämnar studenten in en rapport som bygger på reflektionsdagbokens texter, visar på en tydlig koppling till de egna studierna samt framåtblickande mot examensarbetet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • läsa och kritiskt granska publicerat forskningsmaterial
 • kritiskt förhålla sig till hur forskningen påverkar och är påverkad av sociala, ekonomiska, miljömässiga, arbetsmiljö-förhållanden, såväl som hållbarhet och mångfald, jämställdhet och lika villkor
 • relatera pågående forskning till den egna utbildningen och genomförda projekt
 • reflektera över val av forskningsfrågor, teori och metodval vid planering av ett forskningsprojekt (såsom till exempel examensarbetet)
 • skriva en forskningsrapport som är korrekt formaterad och strukturerad enligt vedertagen praxis inom människa-datorinteraktion
 • identifiera kunskapsbidrag både i andras och eget arbete

i syfte att:

 • kunna tillgodogöra sig aktuell forskning inom människa-datorinteraktion
 • kunna planera egna forskningsprojekt, såsom examensarbeten, inom människadatorinteraktion.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i människa-datorinteraktion, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DH1620/DH1622/DH1624/DH2624.

Rekommenderade förkunskaper

DD1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2632

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Kristina Höök, e-post: khook@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex