DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp

Human-Computer Interaction, Research Seminars

Studenten följer avdelningens forskningsseminarier, läser litteratur inför seminariet, för en reflektionsdagbok samt skriver en rapport kopplat till den egna utbildningen, gärna framåtblickande mot det egna examensarbetet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 mdisemv19-1 för programstuderande

HT19 mdisemv för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  50138

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P1: G1. P2: B1, G2, J2. mer info

 • Kursansvarig

  Kristina Höök <khook@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program från årskurs 3 och för studenter antagna på ett masterprogram.

 • Del av program

VT20 mdisemv19-1 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

I kursen ska studenten visa att hon kan:

 • läsa in och kritiskt granska publicerat forskningsmaterial,
 • relatera pågående forskning till den egna utbildningen,
 • reflektera kring pågående forskning och vidareutveckla tankar kring ett eget examensarbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

Undervisningen bygger på deltagande vid ett antal högre seminarier som erbjuds av MDI-gruppen på KTH. Inför varje seminarium läser studenten distribuerat material i form av forskningsartiklar och eller bokkapitel.

Efter varje seminarium skriver studenten en sida i sin reflektionsdagbok. Som avslutning på kursen lämnar studenten in en rapport som bygger på reflektionsdagbokens texter, visar på en tydlig koppling till de egna studierna samt framåtblickande mot examensarbetet.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och engelska B eller motsvarande.    

Rekommenderade förkunskaper

DD1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs.

Litteratur

Material som delas ut inför varje seminarium.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

En sidas reflektion för vart och ett av de 6 seminarierna samt
inlämningsuppgift (INL1; 3 hp).

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Kristina Höök, e-post: khook@kth.se

Examinator

Kristina Höök <khook@kth.se>

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Huvudexaminator är Kristina Höök.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.