Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DM1135 Multimediasystem och signaler 7,5 hp

Kursen ger grundläggande teori och praktiska exempel inom mediesignalbehandling, med särskild fokus på medieproduktion och musik- och ljudbehandling.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 mmss programstuderande

Målgrupp

Sökbar för CMETE

Del av program

Civilingenjörsutbildning i medieteknik, åk 2, Obligatorisk

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 mmss programstuderande

Anmälningskod

50153

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 mmss programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DM1135 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kurser ger en introduktion till signalbehandling inom medieteknik, med särskilt fokus på medieproduktion och musik- och ljudbehandling. Exempel tillhandahålls med befintliga applikationer, till exempel komprimering av ljud och bilder, eller manipulering av medieinnehåll med hjälp av digitala filter. Kursen introducerar grundläggande koncept med endimensionell signal, till exempel tal och musik, och utökar dessa begrepp till högdimensionell data som bilder och video.
Egenskaper för diskreta tidssignaler och system samt grundläggande signaländringar introduceras. Dessa ändringar använder ändliga och oändliga impulssvarfilter. De erforderliga signaländringarna introduceras (t.ex. diskret Fourier-transform, z-Transform), såväl som relaterade matematiska operationer (t.ex. konvolution, korrelation).
Den teoretiska bakgrunden kommer att vara starkt anpassad till praktiska och laborativa moment i både föreläsningarna och online-laborationer för att relatera teori till praktiska tillämpningar inom näringslivet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för de grundläggande matematiska egenskaperna inom digitala mediesignaler
 • förklara och tillämpa transformer på frekvensdomänen
 • implementera och modifiera digitala filter med ändligt (FIR) och oändligt (IIR) impulssvar och tillämpa dem på mediesignaler
 • förklara och jämföra komprimeringsalgoritmer för mediesignaler
 • rekommendera lämpliga signalbehandlingsmetoder för olika medieproduktionsområden
 • modifiera och anpassa medieapplikationer som innehåller signalbehandling

i syfte att

 • kunna anpassa, integrera och utvärdera signalbehandlingsmetoder inom medieproduktion och applikationsutveckling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1337/DD1310-DD1319/DD1321/DD1331/DD100N/ID1018

samt minst en av följande:

 • kunskaper i linjär algebra, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1624/SF1672/SF1684
 • kunskaper i envariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1625/SF1673
 • kunskaper i flervariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1626/SF1674.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad
jämställs med slutförd kurs.
Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.
Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I momentet HEM1 ingår även en individuell muntlig tentamen baserad på hemuppgiften.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

TEN1 ersätts av HEM1.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:

http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.