Hoppa till huvudinnehållet

DM1135 Multimediasystem och signaler 7,5 hp

Kursen ger grundläggande teori och praktiska exempel inom mediesignalbehandling, med särskild fokus på medieproduktion och musik- och ljudbehandling.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DM1135 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kurser ger en introduktion till signalbehandling inom medieteknik, med särskilt fokus på medieproduktion och musik- och ljudbehandling. Exempel tillhandahålls med befintliga applikationer, till exempel komprimering av ljud och bilder, eller manipulering av medieinnehåll med hjälp av digitala filter. Kursen introducerar grundläggande koncept med endimensionell signal, till exempel tal och musik, och utökar dessa begrepp till högdimensionell data som bilder och video.
Egenskaper för diskreta tidssignaler och system samt grundläggande signaländringar introduceras. Dessa ändringar använder ändliga och oändliga impulssvarfilter. De erforderliga signaländringarna introduceras (t.ex. diskret Fourier-transform, z-Transform), såväl som relaterade matematiska operationer (t.ex. konvolution, korrelation).
Den teoretiska bakgrunden kommer att vara starkt anpassad till praktiska och laborativa moment i både föreläsningarna och online-laborationer för att relatera teori till praktiska tillämpningar inom näringslivet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för de grundläggande matematiska egenskaperna inom digitala mediesignaler
 • förklara och tillämpa transformer på frekvensdomänen
 • implementera och modifiera digitala filter med ändligt (FIR) och oändligt (IIR) impulssvar och tillämpa dem på mediesignaler
 • förklara och jämföra komprimeringsalgoritmer för mediesignaler
 • rekommendera lämpliga signalbehandlingsmetoder för olika medieproduktionsområden
 • modifiera och anpassa medieapplikationer som innehåller signalbehandling

i syfte att

 • kunna anpassa, integrera och utvärdera signalbehandlingsmetoder inom medieproduktion och applikationsutveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda minst två kurser motsvarande SF1625 Envariabelanalys, SF1624 Algebra och geometri, DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar, SF1626 Flervariabelanalys.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM1135

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:

http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.