DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Media Technology, First Cycle

Ett relativt stort självständigt arbete inom medieteknik av utredande karaktär.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 medkandv19 för programstuderande

VT20 mkand20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60201

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Olga Viberg <oviberg@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för CMETE3

 • Del av program

Lärandemål

Studenten ska efter genomfört kandidatarbete i medieteknik kunna        

 • tillämpa färdigheter och kunskaper förvärvade inom medieteknikområdet på ett problem
 • identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • reflektera över, utvärdera och kritiskt diskutera egna och andras vetenskapliga resultat
 • utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera olika metoder, samt kunna motivera och kritiskt reflektera kring dessa val
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • självständigt arbeta inom medieteknikområdet
 • göra bedömningar inom medieteknik med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet ska behandla ett medietekniskt intressant problem. För att uppgiften ska vara lämplig som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Eventuellt praktiskt arbete, exempelvis programmering, ska vara av underordnad betydelse, och syfta till att undersöka uppställda frågeställningar.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka och läsa litteratur som är relevant för examensarbetet. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren arbetat halvtid under en termin. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. Obligatoriska handledningsmöten förekommer.

Behörighet

Minst 75 % av de obligatoriska poängen ur årskurs 1, årskurs 2 och period 1 i årskurs 3 på civilingenjörsprogrammet i medieteknik måste vara avklarade till den 1/11.

Litteratur

 • Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2008). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber
 • Litteratur som bestäms i samråd med handledaren
 • Ytterligare material tillkommer.

Examination

 • MET1 - Metoder, 3,0, betygsskala: P, F
 • XUPP - Examensuppgift, 12,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Henrik Artman <artman@kth.se>

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Olof Bälter <ob1@kth.se>

Sten Ternström <stern@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.