Hoppa till huvudinnehållet

DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp

Ett relativt stort självständigt arbete inom medieteknik av utredande karaktär.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60649

Rubriker med innehåll från kursplan DM128X (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska behandla ett medietekniskt intressant problem. För att uppgiften ska vara lämplig som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Eventuellt praktiskt arbete, exempelvis programmering, ska vara av underordnad betydelse, och syfta till att undersöka uppställda frågeställningar.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka och läsa litteratur som är relevant för examensarbetet. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren arbetat halvtid under en termin. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. Obligatoriska handledningsmöten förekommer.

Lärandemål

Studenten ska efter genomfört kandidatarbete i medieteknik kunna        

 • tillämpa färdigheter och kunskaper förvärvade inom medieteknikområdet på ett problem
 • identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • reflektera över, utvärdera och kritiskt diskutera egna och andras vetenskapliga resultat
 • utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera olika metoder, samt kunna motivera och kritiskt reflektera kring dessa val
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • självständigt arbeta inom medieteknikområdet
 • göra bedömningar inom medieteknik med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Av de obligatoriska kurserna i civilingenjörsprogrammet i medieteknik (CMETE) i årskurs 1 och årskurs 2, samt kursen DM1595 Programutveckling för interaktiva medier, måste minst 102 hp vara avklarade senast den 1 november.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • MET1 - Metoder, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • XUPP - Examensuppgift, 12,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Från och med vårterminen 2021 gäller ändrade krav för särskild behörighet, vilka framgår av denna kursplan. Studenter som påbörjat sina studier före 2018-07-01 ska under en övergångsperiod fram till och med utgången av höstterminen 2022 anses behöriga om de krav för särskild behörighet som ställts före vårterminen 2021 (det vill säga att minst 75 % av de obligatoriska poängen ur åk 1, åk 2 och period 1 i åk 3 ska vara avklarade till den 1/11) är uppfyllda. För kurs som påbörjas från och med vårterminen 2023 gäller endast särskild behörighet enligt aktuell kursplan.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex