Hoppa till huvudinnehållet

DM129X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp

Ett relativt stort självständigt arbete inom medieteknik av utredande karaktär.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DM129X (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska behandla ett medietekniskt intressant problem. För att uppgiften ska vara lämplig som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Eventuellt praktiskt arbete, exempelvis programmering, ska vara av underordnad betydelse, och syfta till att undersöka uppställda frågeställningar.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka och läsa litteratur som är relevant för examensarbetet. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren arbetat halvtid under en termin. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. Obligatoriska handledningsmöten förekommer.

Lärandemål

Studenten ska efter genomfört kandidatarbete i medieteknik kunna        

 • tillämpa färdigheter och kunskaper förvärvade inom medieteknikområdet på ett problem
 • identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • reflektera över, utvärdera och kritiskt diskutera egna och andras vetenskapliga resultat
 • utifrån en given problemformulering välja, anpassa och kombinera olika metoder, samt kunna motivera och kritiskt reflektera kring dessa val
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • självständigt arbeta inom medieteknikområdet
 • göra bedömningar inom medieteknik med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Läsåret 12/13 krävs minst 120 avklarade hp från åk 1-3 inom medieteknikprogrammet. Det ska vara inrapporterat senast i mitten av januari.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2008). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber
 • Litteratur som bestäms i samråd med handledaren
 • Ytterligare material tillkommer.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • MET1 - Metoder, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • XUPP - Examensuppgift, 12,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM129X

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Hedin (bjornh@kth.se)

Övrig information

Ordinarie examinator är Roberto Bresin. Övriga examinatorer är Leif Dahlberg, Daniel Pargman och Sten Ternström.