Hoppa till huvudinnehållet

DM1573 Grafisk teknik 7,5 hp

En grundkurs i grafisk teknik som behandlar hela produktionskedjan för trycksaksframställning.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan DM1573 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningarna omfattar: översikt av den grafiska medieindustrin, reproduktionsteknikens grunder, färglära, teori för flerfärgstryck, dominerande tryckförfaranden, tryckfärger och pappers egenskaper, efterbehandling och distribution.

I kursen ingår laborationer där deltagarna får framställa ett personligt tryck. Följande delmoment ingår: bildinläsning, bildbehandling/tryckanpassning samt originalframställning med layoutprogram.

Studiebesök på ett grafiskt företag.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna:

 • beskriva strukturen för grafisk industri i Sverige,
 • redogöra för den grafiska produktionskedjan,
 • redogöra för färgrymderna RGB, CMYK och CIELAB
 • beskriva grundläggande bildredigeringsmöjligheter och praktiskt kunna tillämpa dessa,
 • beskriva tryckanpassning av en digital bild med hjälp av färghanteringssystem och förklara vilka parametrar som påverkas samt praktiskt kunna tillämpa färghantering genom att tryckanpassa dokument med ICC-profiler,
 • förklara papperstillverkningens delprocesser
 • ange krav på grafiskt papper för olika tryckmetoder,
 • förklara de dominerande tryckmetodernas principer,
 • beskriva principen för miljömärkning av trycksaker,
 • relatera tryckta produkters upplagor till lämplig tryckmetod,
 • förklara principen för mätning av tryckkvalitet i form av densitet, tonåtergivning/punktförstoring och optimal färghållning enligt NCI-metoden,
 • utföra mätningar av densitet och punktförstoring med densitometer,
 • framställa ett enfärgstryck i arkoffset,

så att studenten ska kunna

 • producera tekniskt väl strukturerade och estetiskt tilltalande dokument,
 • göra lämpliga val för framtagandet av en grafisk produkt med avseende på upplaga, kvalitet och leveranstid,
 • hantera problem kring konverteringar mellan olika filformat och versioner och
 • tillgodogöra sig de senare kurserna DM1529 och DM1531 samt inriktningen ”Tryckt kommunikation”.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs grundläggande högskolebehörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart. Till föregångaren till denna kurs användes K. Johansson: Grafisk kokbok, Guiden till grafisk produktion. Arena.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM1573

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Digital bild för publicering, DM2529 och Grafisk produktion, DM2531.