DM1573 Grafisk teknik 7,5 hp

Graphic Arts Technology

En grundkurs i grafisk teknik som behandlar hela produktionskedjan för trycksaksframställning.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna:

 • beskriva strukturen för grafisk industri i Sverige,
 • redogöra för den grafiska produktionskedjan,
 • redogöra för färgrymderna RGB, CMYK och CIELAB
 • beskriva grundläggande bildredigeringsmöjligheter och praktiskt kunna tillämpa dessa,
 • beskriva tryckanpassning av en digital bild med hjälp av färghanteringssystem och förklara vilka parametrar som påverkas samt praktiskt kunna tillämpa färghantering genom att tryckanpassa dokument med ICC-profiler,
 • förklara papperstillverkningens delprocesser
 • ange krav på grafiskt papper för olika tryckmetoder,
 • förklara de dominerande tryckmetodernas principer,
 • beskriva principen för miljömärkning av trycksaker,
 • relatera tryckta produkters upplagor till lämplig tryckmetod,
 • förklara principen för mätning av tryckkvalitet i form av densitet, tonåtergivning/punktförstoring och optimal färghållning enligt NCI-metoden,
 • utföra mätningar av densitet och punktförstoring med densitometer,
 • framställa ett enfärgstryck i arkoffset,

så att studenten ska kunna

 • producera tekniskt väl strukturerade och estetiskt tilltalande dokument,
 • göra lämpliga val för framtagandet av en grafisk produkt med avseende på upplaga, kvalitet och leveranstid,
 • hantera problem kring konverteringar mellan olika filformat och versioner och
 • tillgodogöra sig de senare kurserna DM1529 och DM1531 samt inriktningen ”Tryckt kommunikation”.

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningarna omfattar: översikt av den grafiska medieindustrin, reproduktionsteknikens grunder, färglära, teori för flerfärgstryck, dominerande tryckförfaranden, tryckfärger och pappers egenskaper, efterbehandling och distribution.

I kursen ingår laborationer där deltagarna får framställa ett personligt tryck. Följande delmoment ingår: bildinläsning, bildbehandling/tryckanpassning samt originalframställning med layoutprogram.

Studiebesök på ett grafiskt företag.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs grundläggande högskolebehörighet.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart. Till föregångaren till denna kurs användes K. Johansson: Grafisk kokbok, Guiden till grafisk produktion. Arena.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Leif Handberg <leifh@kth.se>

Övrig information

Denna kurs får inte räknas med i examen om studenten även har läst 2D1574/DM1574/DM1570.

Den här kursen har ersatt DM1570 Grafisk teknik, 1.

Påbyggnad

Digital bild för publicering, DM2529 och Grafisk produktion, DM2531.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.