DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp

Program Integrating Course in Media Technology

Kursen skall underlätta för studenterna att se sammanhangen mellan kurserna i civilingenjörsprogrammet i Medieteknik samt lägga grunden till rutiner för livslångt lärande, genom reflektion kring lärandets villkor samt genom tematiska fördjupningar i aktuella gränsöverskridande ämnesområden både inom och utom högskolan. Kursen är fördelad på tre år och läses kontinuerligt under dessa tre år.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 integmed19 för programstuderande

HT18 integmed17 för programstuderande

HT17 integmed17 för programstuderande

HT16 integmed16 för programstuderande

Lärandemål

Genom att delta i kursen ska studenten kunna

 • beskriva sin egen studieteknik/lärstil, motivera varför denna/dessa studietekniker/lärstilar passar dem bäst, samt vilken typ av lärande de leder till
 • relatera studierna till yrkesrollen genom minst tre studiebesök hos alumer/företag i branschen
 • göra väl motiverade inriktnings- och masterval
 • kritiskt granska, reflektera och dokumentera såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studieinsatsen
 • framställa språkligt korrekta dokument som följer praxis för stil och form
 • följa (eller skapa) den röda tråden i utbildningsprogrammet och se progressionen i både ämneskunskaper och generiska kompetenser, i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens
 • använda läsårsplaner, kursplaner, lärandemål och betygskriterier för att planera sina studier på både kort och lång sikt
 • identifiera egna tendenser till prokrastinering och kunna tillämpa metoder för att undvika detsammarelatera lärandet till aktuella gränsöverskridande teman både inom och utom högskolan

för att 

 • ta ansvar för den egna lärprocessen och vad man vill med utbildningen
 • utnyttja studietiden på, för den enskilde studentens, bästa sätt
 • skapa rutiner för ett livslångt lärande
 • få en helhetsbild av utbildningen och därmed bättre förståelse för varje enskild kurs betydelse
 • göra informerade val både under studietiden och därefter
 • påverka programmets utveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen baseras på seminarier som på olika sätt och ur olika perspektiv berör lärandets villkor, både i generella termer och mer specifikt relaterat till studierna vid civilingenjörsprogrammet Medieteknik. Till seminarierna kopplas också olika teman relaterade till lärandemålen. Inför varje seminarium ska studenten skriva ett reflektionsdokument som läses av lärare och övriga i gruppen och kring vilka diskussionerna sedan fokuseras. Varje år anordnas dessutom studiebesök hos alumner i mindre grupper.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Kursen är endast öppen för studenter på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik (CMETE).

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningar, 2,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Övningar, 2,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Kursen omfattar 7 hp. En del examination år 1 (ÖVN1; 3 hp), nästa delexamination år 2 (ÖVN2; 2 hp) och sista examinationen år 3 (ÖVN3; 2 hp) i form av individuella samtal (eventuellt i mindre grupper). Dessutom ska studenten utveckla en personlig så kallad e-folio.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Björn Hedin, e-post: bjornh@kth.se

Examinator

Björn Hedin <bjornh@kth.se>

Daniel Pargman <pargman@kth.se>

Övrig information

Kursen är endast öppen för studenter på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik (CMETE).

Kursen läses de tre första åren på programmet.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.