Hoppa till huvudinnehållet

DM1595 Programutveckling för interaktiva medier 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till olika metoder och plattformar för att skapa interaktiva medietekniska tillämpningar och prototyper, samt att modellera och använda relationsdatabaser.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DM1595 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grunder i objektorienterad programmering
 • Grundläggande databasteori
 • Grundläggande användning av databaser
 • Programmering med och på olika plattformar för interaktiva medier

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • välja den bäst lämpade tekniska plattformen för att skapa användargränssnitt för ett nytt interaktivt system
 • göra enklare medietekniska prototyper för digitala interaktiva system med hjälp av speciella verktyg för att programmera prototyper
 • programmera enklare interaktiva medietekniska digitala system baserade på olika tekniska plattformar, inklusive webb, och olika interaktionsmetoder
 • använda realtidsprogrammering för olika medietekniska system
 • modellera och strukturera data i en relationsdatabas
 • använda SQL för att formulera frågor till en relationsdatabas
 • samarbeta med andra studenter för att designa, ta fram prototyper för och implementera interaktiva system

i syfte att

 • kunna tillämpa tekniker och processer för att skapa prototyper och utveckla digitala interaktiva medietekniska system baserade på olika tekniska plattformar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser motsvarande DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar och DD1320 Tillämpad datalogi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Marianela Ciolfi Felice

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM1595

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:

http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.