Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DM1999 Ingenjörsinriktad yrkesträning 15,0 hp

Det är studentens ansvar att själv hitta en arbetsgivare som är villig att ta emot en praktikant. Programledningen kan i vissa fall bistå med kontakter och förslag.

Kursen består av åtta veckors praktik på en arbetsplats, veckovisa reflektioner, en avslutade sammanfattande reflektion, muntlig presentation på och deltagande i avslutande seminarium. Praktiken ska ge insikt om olika möjligheter och förutsättningar för kunskapers tillämpbarhet. Arbetsuppgifterna ska ha en så hög komplexitetsgrad att studenten får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper. Hänsyn ska tas till arbetsuppgifternas relevans för utbildningen. Kursen ska ge en översiktlig förståelse för de krav och färdigheter som ställs i yrkeslivet och som inte är av strikt teknisk karaktär, men ofta direkt kopplade till den yrkesverksamma ingenjören. Den studerande ska under praktikperioden arbeta under de villkor och förhållanden som råder på den aktuella arbetsplatsen och ha avgränsade arbetsuppgifter. Under praktikperioden ska studenten även utveckla sin förmåga att fungera som en bidragande medarbetare.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 yip2 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för CMETE och TIMTM

Del av program

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 1, Rekommenderad

Perioder

P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-06-02

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 yip2 programstuderande

Anmälningskod

60273

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 yip2 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DM1999 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Ingenjörens yrkesroll: deltagande i arbete som är relevant för ingenjörer inom ämnesområdet,

• Ingenjörens yrkesroll: reflektion över hur erfarenheter kommer till användning i yrkesrollen, samt hur behov av ytterligare kunskap identifieras och inhämtas,

• Projektorganisation: studenten reflekterar över olika tekniska roller och hur dessa samarbetar,

• Företagsorganisation: studenten reflekterar över samarbete med yrkesroller inom andra ämnen än sitt eget ämne, samt

• Ingenjörsfärdighet: muntlig och skriftlig kommunikation, samt samarbete med andra professionella aktörer.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

• identifiera olika möjligheter och förutsättningar för kunskapers tillämpbarhet,

• relatera till de krav som ställs på, och färdigheter som förväntas av, yrkesverksamma ingenjörer i arbetslivet som inte är av strikt teknisk karaktär. 

• identifiera, inhämta och välja ut relevant information avseende tekniska och ingenjörsmässiga frågeställningar

• förklara den mångfacetterade roll som dagens yrkesverksamma civilingenjörer möter.

• sammanfatta sina erfarenheter/lärdomar från kursen kopplat till kunskaper från tidigare lästa kurser inom programmet både muntligt och skriftligt.

• reflektera över civilingenjörens yrkesroll idag och i framtiden.

• samverka med yrkesverksamma civilingenjörer och andra professionella aktörer i civilingenjörens arbetsområde för att genomföra ålagda arbetsuppgifter.

i syfte att

• kunna förhålla sig till ingenjörens professionella förutsättningar och möjligheter inom den del av arbetslivet som vald organisation/arbetsplats representerar. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Av de obligatoriska kurserna i civilingenjörsprogrammet i medieteknik (CMETE) i årskurs 1 och årskurs 2, samt kursen DM1595 Programutveckling för interaktiva medier, måste minst 102 hp vara avklarade senast den 1 november.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Veckoreflektioner, 10,0 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Avslutande rapport, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övriga föreskrifter

Student som genomför kursen ska uppträda i enlighet med nedan:

•Jag beaktar alla människors lika värde. Samtliga studenter och anställda vid KTH har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

•Lika villkor vid KTH innebär en respektfull och inkluderande arbetsmiljö och studiemiljö fri från trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande beteenden. Jag själv, liksom varje student och anställd, har ett eget ansvar att i alla möten behandla andra med respekt samt att främja en trygg och fördomsfri studiemiljö och arbetsmiljö.

•Jag föregår alltid med gott exempel och har ett profesionellt bemötande i möten och i min kommunikation. Jag behandlar alla studenter, anställda och övriga samverksanspartner med respekt och hänsyn oavsett social bakgrund, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

•Jag är medveten om att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling samt brott mot KTH:s värdegrund och KTH:s riktlinjer kan medföra disciplinära åtgärder.