Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

En avancerad kurs om utveckling av applikationer for mobila plattformar med utgångspunkt från webbteknologier som html5 och tillhörande script och sidbeskrivningsspråk.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DM2518 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen går ingående igenom mobil konsumtion av html5 – det vill säga HTML, CSS och Javascript samt mer översiktligt tillämpningar av ett antal relaterade tekniker, såsom PHP och Scalable Vector Graphics SVG och SQL. Eftersom tonvikt läggs kring hur webbteknologier kan användas att för att skapa hela eller delar av en mobil applikation, behandlar kursen även hur html5 kan interagera med andra programspråk, främst C/C++ och hur anrop kan göras mellan en webbvy och underliggande programlager.

Halva kursen består av föreläsningar och laborationer inom ovanstående områden. Vissa områden är utvidgningar och läses in på egen hand för den som vill ha högre betyg. Andra halvan består av ett projektarbete.

Kursen är laborations- och programmeringsintensiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • utveckla mobila applikationer baserade på W3Cs standarder och rekommendationer
 • anpassa digital formaterat innehåll till den mobila kanalens möjligheter och tillkortakommanden
 • använda webbprogrammering för såväl mobila webbapplikationer som självständiga program, som kan publiceras till affärsportaler, så kallade appstores
 • tillämpa kunskap om den mobila plattformens applikationsgränsnitt och hur hårdvaran kan exponeras och göras åtkomlig för applikationer
 • redogöra för och tillämpa såväl server som klienttekniker för att bygga upp grundläggande mobila tjänster för informationshämtning, interaktion och nytta i vardagen
 • redogöra för tekniker som medger att utveckla applikationer för flera plattformar och operativsystem, utifrån en enda kodbas
 • formulera, planera och genomföra en större egendefinierad programmeringsuppgift
 • finna lösningar på programmeringsproblem på internet

för att studenten ska

 • ha förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • ha förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • kunna söka och värdera kunskap
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom mobil programutveckling
 • ha kunskapsmässiga förutsättningar att kunna delta och projektleda i utveckling av mobila nytto- eller nöjesapplikationer baserade på webbteknologier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Koda html för hand.
Kunna redogöra för hur mobila terminaler kan användas för att konsumera webbinnehåll.
Skriva enklare dynamiska websidor med något programmeringsspråk, helst PHP.
Använda javaskriptbibliotek till webbsidor, som JQuery, Coffee Script eller Sencha.
Använda SQL för att ställa frågor mot en databas.
Viss kännedom om programspråken C och C++ är bra för allmänorientering men ej nödvändligt för kursens genomförande.

Dessa kunskaper kan införskaffas exempelvis genom att läsa DM2517 alternativt DD1310, DD1320 samt DD1334.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Cristian Bogdan

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2518

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskutera med kursledaren.

Kontaktperson

Alex Jonsson, alexj@kth.se

Övrig information

Kursen är laborations- och programmeringsintensiv.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex