DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp

Mobile Development with Web Technologies

En avancerad kurs om utveckling av applikationer for mobila plattformar med utgångspunkt från webbteknologier som html5 och tillhörande script och sidbeskrivningsspråk.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • utveckla mobila applikationer baserade på W3Cs standarder och rekommendationer
 • anpassa digital formaterat innehåll till den mobila kanalens möjligheter och tillkortakommanden
 • använda webbprogrammering för såväl mobila webbapplikationer som självständiga program, som kan publiceras till affärsportaler, så kallade appstores
 • tillämpa kunskap om den mobila plattformens applikationsgränsnitt och hur hårdvaran kan exponeras och göras åtkomlig för applikationer
 • redogöra för och tillämpa såväl server som klienttekniker för att bygga upp grundläggande mobila tjänster för informationshämtning, interaktion och nytta i vardagen
 • redogöra för tekniker som medger att utveckla applikationer för flera plattformar och operativsystem, utifrån en enda kodbas
 • formulera, planera och genomföra en större egendefinierad programmeringsuppgift
 • finna lösningar på programmeringsproblem på internet

för att studenten ska

 • ha förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • ha förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • kunna söka och värdera kunskap
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom mobil programutveckling
 • ha kunskapsmässiga förutsättningar att kunna delta och projektleda i utveckling av mobila nytto- eller nöjesapplikationer baserade på webbteknologier.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen går ingående igenom mobil konsumtion av html5 – det vill säga HTML, CSS och Javascript samt mer översiktligt tillämpningar av ett antal relaterade tekniker, såsom PHP och Scalable Vector Graphics SVG och SQL. Eftersom tonvikt läggs kring hur webbteknologier kan användas att för att skapa hela eller delar av en mobil applikation, behandlar kursen även hur html5 kan interagera med andra programspråk, främst C/C++ och hur anrop kan göras mellan en webbvy och underliggande programlager.

Halva kursen består av föreläsningar och laborationer inom ovanstående områden. Vissa områden är utvidgningar och läses in på egen hand för den som vill ha högre betyg. Andra halvan består av ett projektarbete.

Kursen är laborations- och programmeringsintensiv.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Koda html för hand.
Kunna redogöra för hur mobila terminaler kan användas för att konsumera webbinnehåll.
Skriva enklare dynamiska websidor med något programmeringsspråk, helst PHP.
Använda javaskriptbibliotek till webbsidor, som JQuery, Coffee Script eller Sencha.
Använda SQL för att ställa frågor mot en databas.
Viss kännedom om programspråken C och C++ är bra för allmänorientering men ej nödvändligt för kursens genomförande.

Dessa kunskaper kan införskaffas exempelvis genom att läsa DM2517 alternativt DD1310, DD1320 samt DD1334.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Främst rör det sig om webbresurser, då ämnesområdet är relativt nytt, och generell litteratur i bokform finns endast till visa delar. Kursens litteratur kommer i huvudsak vara skriven på engelska, de flesta föreläsningarna ges på svenska.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Alex Jonsson, alexj@kth.se

Examinator

Cristian Bogdan <cristi@kth.se>

Övrig information

Kursen är laborations- och programmeringsintensiv.

Påbyggnad

Diskutera med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.