Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Intercultural communication is a field of study that looks at how people from different countries and differing cultural backgrounds behave, communicate and perceive the world around them, in similar and different ways among themselves, and how they endeavour to communicate across cultures.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DM2556 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Interkulturell kommunikation är ett område som undersöker hur människor med olika kulturell bakgrund agerar, kommunicerar och uppfattar omvärlden, på liknande och olikartade sätt, och hur de hanterar kommunikationssituationer över kulturgränser. Kultur förstås här i antropologisk mening, med fokus på nationer, professioner, undervisning, socio-ekonomiska grupper, diaspora och postkoloniala perspektiv, liksom frågor om jämlikhet, inkludering och social hållbarhet. 

Studiet av interkulturell kommunikation inbegriper studieområden som antropologi, medieteknik, ledarskap, psykologi, kultur- och mediestudier, social och ekonomisk hållbarhet. Kursen behandlar även hur medier, medieteknik och mediesystem fungerar i olika kulturer, särskilt avseende pressfrihet, reklam och propaganda, underhållningsimperialism, undervisning och kommunikationsmönster. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • hantera interkulturella kommunikationssituationer i undervisning och i framtida yrkesverksamhet
 • beskriva och analysera frågor inom området interkulturell kommunikation på ett kritiskt och systematiskt sätt, inklusive områdets betydelse för jämställdet, inkludering, och social hållbarhet i arbetslivet och samhällslivet
 • läsa och visa förståelse av aktuell forskningslitteratur inom området interkulturell kommunikation, exempelvis genom att sammanfatta forskningsartiklar
 • analysera och förutsäga betydelsen och användningen av olika medietekniker inom interkulturell kommunikation

i syfte att

 • förstå hur människor från olika kulturer kommunicerar med varandra i organisationer och företag
 • förbättra förmågan att framgångsrikt kommunicera med människor från andra kulturer (interkulturell kompetens)
 • främja jämställdhet, inkludering, och social hållbarhet i arbetslivet och samhällslivet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i kommunikation och information motsvarande DH1609.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. 

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Leif Dahlberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2556

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Leif Dahlberg, e-post: dahlberg@csc.kth.se, tel: 08-790 6064

Övergångsbestämmelser

Student som är registrerad på en tidigare version av kursen med provmomentet UPP1 har rätt att skriva en individuell uppsats som examination av detta.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex