Inför kursvalDM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Målet för kursen är att studenten ska tillämpa teorier och kunskap från kursen DM2562 Leda och hantera digital förändring i ett verkligt affärsprojekt. Genom att arbeta i direkt kontakt med relevanta aktörer i affärsvärlden, ger projektmodulen studenterna möjlighet att ta fram användbara och effektiva  lösningar för klientföretag som står inför komplexa strategiska utmaningar i anslutning till någon from av digital förändringsprocess.

Kursen fokuserar på två undervisnings- och lärandesätt:

1. Ett affärsprojekt, där studenterna i grupper om 4-5 personer får till uppgift att lösa en viktig strategisk fråga/problem presenterad av ett företag och i nära samarbete med företaget. Syftet med affärsprojektet är att skapa en strategisk affärsplan med relevanta rekommendationer för klientföretaget. Företag kommer att tilldelas varje grupp och grupphandledning kommer att tillhandahållas genom hela modulen.

2. En serie gästföreläsningar med ledande personer från olika delar av näringslivet, från Tech start-ups till stora företag, liksom även medieföretag och entreprenörer. Dessa föreläsningar syftar till att ge studenterna kunskap om digital förändring i ett antal olika industrier och ge dem möjligheten att diskutera pågående förändringar med erfarna och inspirerade personer

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

1. Effektivt tillämpa begrepp och teorier för att lösa sammansatta aktuella och framtida utmaningar i digitala förändringssammanhang.

2. Tillämpa de teoretiska perspektiven för att analysera digitala förändringsfrågor i verkliga fall för att möjliggöra beslutsfattande i ledningsfrågor, inklusive val av och argumentation för varför ett perspektiv är lämpligt i en viss analytisk och ledningsuppgift.

3. Analysera en organisation och dess aktuella situation, och skapa en syntes av tillgänglig extern och intern information för att utveckla en genomförbara rekommendationer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

DM2562, Managing Digital förändring

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Det slutliga betyget på kursen bestär av tre delar:

1. Affärsprojekt, rapport och presentation (50%)

2. Själv-reflekterande uppsats (30%)

3. Deltagande i undervisning (20%)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Leif Dahlberg

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2563

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde *

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

leif dahlberg (dahlberg@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex