DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 hp

Managing Digital Transformation - project module

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Datalogi och datateknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 ledproj20 för programstuderande

HT18 ledproj1 för programstuderande FULLSATT

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

1. Effektivt tillämpa begrepp och teorier för att lösa sammansatta aktuella och framtida utmaningar i digitala förändringssammanhang.

2. Tillämpa de teoretiska perspektiven för att analysera digitala förändringsfrågor i verkliga fall för att möjliggöra beslutsfattande i ledningsfrågor, inklusive val av och argumentation för varför ett perspektiv är lämpligt i en viss analytisk och ledningsuppgift.

3. Analysera en organisation och dess aktuella situation, och skapa en syntes av tillgänglig extern och intern information för att utveckla en genomförbara rekommendationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Målet för kursen är att studenten ska tillämpa teorier och kunskap från kursen DM2562 Leda och hantera digital förändring i ett verkligt affärsprojekt. Genom att arbeta i direkt kontakt med relevanta aktörer i affärsvärlden, ger projektmodulen studenterna möjlighet att ta fram användbara och effektiva  lösningar för klientföretag som står inför komplexa strategiska utmaningar i anslutning till någon from av digital förändringsprocess.

Kursen fokuserar på två undervisnings- och lärandesätt:

1. Ett affärsprojekt, där studenterna i grupper om 4-5 personer får till uppgift att lösa en viktig strategisk fråga/problem presenterad av ett företag och i nära samarbete med företaget. Syftet med affärsprojektet är att skapa en strategisk affärsplan med relevanta rekommendationer för klientföretaget. Företag kommer att tilldelas varje grupp och grupphandledning kommer att tillhandahållas genom hela modulen.

2. En serie gästföreläsningar med ledande personer från olika delar av näringslivet, från Tech start-ups till stora företag, liksom även medieföretag och entreprenörer. Dessa föreläsningar syftar till att ge studenterna kunskap om digital förändring i ett antal olika industrier och ge dem möjligheten att diskutera pågående förändringar med erfarna och inspirerade personer

Behörighet

DM2562, Managing Digital förändring

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Det slutliga betyget på kursen bestär av tre delar:

1. Affärsprojekt, rapport och presentation (50%)

2. Själv-reflekterande uppsats (30%)

3. Deltagande i undervisning (20%)

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

leif dahlberg (dahlberg@kth.se)

Examinator

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.