Hoppa till huvudinnehållet

DM2575 Programintegrerande kurs i media management 4,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DM2575 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Hur fungerar det att studera på avancerad nivå på KTH?

• Hur ser arbetsmarknaden och yrkesrollen ut? Studiebesök.

• Masterprogrammets mål och delar: kurser, spår och exjobb.

• Självreflektion - vad vill jag med min utbildning?

* Planering inför examensarbete - identifiera intressenter och formulera en exjobbsspecifikation

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

* jämföra olika arbetsplatser, yrken och roller relevanta för utbildningen,

* Identifiera egenskaper som arbetsgivare inom utbildningsområdet efterfrågar

* kritiskt granska och strukturerat reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studiesituationen,

 * muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

* visa insikt om teknikens och vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

* kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar som är lämpliga för examensarbeten, och som tar hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

* identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursmaterialet läggs upp på kurswebben

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • UPP1 - Uppgift 1, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • UPP2 - Uppgift 2, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro förekommer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Leif Dahlberg

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2575

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex