Hoppa till huvudinnehållet

DM2582 Media Lab 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DM2582 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen tillämpar "studentcentrerat lärande" på verkliga problem från medieteknikområdet.

Arbetet sker i små grupper, där studenterna, under vägledning av lärare, skaffar sig och tillämpar ny kunskap i ett problemlösningssammanhang, med utgångspunkt i metodkunskaper för projektarbeten.

I dessa grupper definieras ett problem, lösningar föreslås och valideras genom att bygga prototyper. Resultaten presenteras och dokumenteras.

Lärandemål

Studenter som fullgjort kursen ska kunna:

•  visa fördjupad metodkunskap inom medieteknik och förmåga att använda vetenskapliga metoder för att lösa verkliga problem.

•  visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar kring komplexa problem inom medieområdet.

•  planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt bidra till kunskapsutvecklingen och utvärdering av arbetet.

• ställa öppna frågor och använda nätverksresurser och tekniska skickligheter för att utveckla svaren.

•  ge och ta emot feedback om kvaliteten på sitt arbete, ledande till revideringar eller genomförande av ytterligare utredning.

•  visa på muntlig och skriftlig förmåga, redogöra för sina slutsatser och diskutera dessa i olika grupper utifrån den kunskap och de argument man inhämtat i kursen

•  skaffa ny kunskap genom självstudier (Self-Directed Learning, SDL)

Kursupplägg

Kursen tillämpar "studentcentrerat lärande" på verkliga problem från medieteknikområdet.

Arbetet sker i små grupper, där studenterna, under vägledning av lärare, skaffar sig och tillämpar ny kunskap i ett problemlösningssammanhang, med utgångspunkt i metodkunskaper för projektarbeten.

I dessa grupper definieras ett problem, lösningar föreslås och valideras genom att bygga prototyper. Resultaten presenteras och dokumenteras.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behöriga är de som har läst Medieteknikprogrammets obligatoriska kurser och har minst en genomförd specialisering. Metodkurs motsvarande DM2572 Teori och metod för Medieteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, på kursens hemsida

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LIT1 - Litteraturuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

LIT1 - Litteraturuppgift, 2,5, betygsskala: P, F

PRO1 -Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX,

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2582

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen är platsbegränsad

 I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex