DM2582 Media Lab 7,5 hp

Media Lab

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 medialab19 för programstuderande

VT20 medialab20 för programstuderande

Lärandemål

Studenter som fullgjort kursen ska kunna:

•  visa fördjupad metodkunskap inom medieteknik och förmåga att använda vetenskapliga metoder för att lösa verkliga problem.

•  visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar kring komplexa problem inom medieområdet.

•  planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt bidra till kunskapsutvecklingen och utvärdering av arbetet.

• ställa öppna frågor och använda nätverksresurser och tekniska skickligheter för att utveckla svaren.

•  ge och ta emot feedback om kvaliteten på sitt arbete, ledande till revideringar eller genomförande av ytterligare utredning.

•  visa på muntlig och skriftlig förmåga, redogöra för sina slutsatser och diskutera dessa i olika grupper utifrån den kunskap och de argument man inhämtat i kursen

•  skaffa ny kunskap genom självstudier (Self-Directed Learning, SDL)

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen tillämpar "studentcentrerat lärande" på verkliga problem från medieteknikområdet.

Arbetet sker i små grupper, där studenterna, under vägledning av lärare, skaffar sig och tillämpar ny kunskap i ett problemlösningssammanhang, med utgångspunkt i metodkunskaper för projektarbeten.

I dessa grupper definieras ett problem, lösningar föreslås och valideras genom att bygga prototyper. Resultaten presenteras och dokumenteras.

Kursupplägg

Kursen tillämpar "studentcentrerat lärande" på verkliga problem från medieteknikområdet.

Arbetet sker i små grupper, där studenterna, under vägledning av lärare, skaffar sig och tillämpar ny kunskap i ett problemlösningssammanhang, med utgångspunkt i metodkunskaper för projektarbeten.

I dessa grupper definieras ett problem, lösningar föreslås och valideras genom att bygga prototyper. Resultaten presenteras och dokumenteras.

Behörighet

Behöriga är de som har läst Medieteknikprogrammets obligatoriska kurser och har minst en genomförd specialisering. Metodkurs motsvarande DM2572 Teori och metod för Medieteknik

Litteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, på kursens hemsida

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 2,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

LIT1 - Litteraturuppgift, 2,5, betygsskala: P, F

PRO1 -Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX,

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Haibo Li <haiboli@kth.se>

Övrig information

Kursen är platsbegränsad

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.