DM2584 Avancerad projektkurs i Media Management 7,5 hp

Advanced project course in Media Management

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 mmproj19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (1,0 hp), P2 (6,5 hp)

 • Anmälningskod

  50267

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TMMTM

 • Del av program

HT18 mmproj för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenter kunna:

 • driva och genomföra projektarbete i avsikt att producera vetenskapligt förankrade resultat
 • argumentera för metodologiska, teknologiska, och managementrelaterade val i projektarbetet
 • uttrycka projekt & forskningsresultat i akademisk skrift
 • presentera och argumentera för projekt & forskningsresultat inför åhörare
 • använda sig av termer och begrepp relaterade till forskning inom området som projektarbetet handlar om

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en avancerad projektkurs där studenterna praktiskt genomför en mindre forskningsstudie i nära samarbete med forskare inom ämnesområdet Media Management. Genom att praktiskt delta i forskningsarbetet berörs aktuella frågeställningar inom forskningsområdet, vilket fungerar som förberedelse för examensarbetet. Samtliga projekt har en tydlig medieteknisk karraktär med fördjupning inom studentens specialisering inom masterprogrammet, men erbjuder samtidigt ytterligare profilering mot exempelvis management, ledarskap eller interkulturell kommunikation inom ett specifikt tillämpningsområde. Projekten utförs vanligen i grupper om 2-3 studenter men andra upplägg kan bli aktuella beroende på projektets omfattning och natur. Kursen examineras genom projektarbete och en uppsats som sammanfattar problemställningar, metoder, och resultat. Uppsatsen presenteras vid kursens slut för lärare och andra studenter på ett gemensamt seminarium. Utöver detta dokumenteras och rapporteras projektets utveckling löpande till de involverade handledare/forskarna såväl som för andra studenter.

Behörighet

Litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.