Hoppa till huvudinnehållet

DM2584 Avancerad projektkurs i Media Management 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DM2584 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en avancerad projektkurs där studenterna praktiskt genomför en mindre forskningsstudie i nära samarbete med forskare inom ämnesområdet Media Management. Genom att praktiskt delta i forskningsarbetet berörs aktuella frågeställningar inom forskningsområdet, vilket fungerar som förberedelse för examensarbetet. Samtliga projekt har en tydlig medieteknisk karraktär med fördjupning inom studentens specialisering inom masterprogrammet, men erbjuder samtidigt ytterligare profilering mot exempelvis management, ledarskap eller interkulturell kommunikation inom ett specifikt tillämpningsområde. Projekten utförs vanligen i grupper om 2-3 studenter men andra upplägg kan bli aktuella beroende på projektets omfattning och natur. Kursen examineras genom projektarbete och en uppsats som sammanfattar problemställningar, metoder, och resultat. Uppsatsen presenteras vid kursens slut för lärare och andra studenter på ett gemensamt seminarium. Utöver detta dokumenteras och rapporteras projektets utveckling löpande till de involverade handledare/forskarna såväl som för andra studenter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenter kunna:

  • driva och genomföra projektarbete i avsikt att producera vetenskapligt förankrade resultat
  • argumentera för metodologiska, teknologiska, och managementrelaterade val i projektarbetet
  • uttrycka projekt & forskningsresultat i akademisk skrift
  • presentera och argumentera för projekt & forskningsresultat inför åhörare
  • använda sig av termer och begrepp relaterade till forskning inom området som projektarbetet handlar om

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2584

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex