DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 hp

User Experience Design and Evaluation

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 uxexp20 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,5 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50850

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P1: F1, G2, H2, J2. P2: F1, G2, H2, J2. mer info

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program från årskurs 3 och för studenter antagna på ett masterprogram.

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunnna:

 • redogöra för teori, metoder, och teknologier i UX
 • identifiera och beskriva utmaningar inom UX förknippade med framväxande teknologi och samhälleliga behov
 • analysera och jämföra interaktiva produkter m.a.p på upplevelsekvalitéer
 • tillämpa UX teori, metoder, teknologier och praktik i utveckling av system
 • utveckla system med utgångspunkt i olika UX perspektiv  som kommersiell, ansvarig, experiementell och diskursiv design
 • reflektera över hur designarbete påverkas av syftet/utgångspunkten
 • argumentera för och kritisera designval i eget och andras arbete ur ett UX perspektiv

för att

 • kunna värdera och välja teorier, begrepp, teknologier och angreppssätt relativt en problembeskrivning
 • självständigt kunna utveckla system med goda/önskade upplevelsekvaliteér

Kursens huvudsakliga innehåll

 • UX teori med fokus på användarupplevelse
 • UX verktyg och teknologier
 • UX perspektiv som kommersiell, ansvarig, experimentell och diskursiv design
 • Perspektiv och erfarenheter från professionella UX designers
 • Utvärdering av upplevelse

Behörighet

Kurser i människa-datorinteraktion eller interaktionsdesign motsvarande DM2601, DH2628.

Litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, reflektion, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt 1, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt 2, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt 3, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projekt 4, 2,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Madeline Balaam <balaam@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.