Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 uxdesign programstuderande

Anmälningskod

50281

Rubriker med innehåll från kursplan DM2630 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • UX-teori med fokus på användarupplevelse
 • UX-verktyg och UX-teknik
 • Perspektiv och erfarenheter från professionella UX-designer
 • Metoder för utvärdering av upplevelse
 • Kritiska perspektiv på UX

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för teori, metoder, och teknik för användarupplevelse (UX)
 • identifiera och beskriva utmaningar inom UX förknippade med framväxande teknologier och samhälleliga behov
 • reflektera kritiskt över UX-teknologiers inverkan på marginaliserade grupper speciellt grupper definierade av kön, ras och funktionshinder
 • analysera och jämföra interaktiva produkter med avseende på upplevelsekvalitéer
 • tillämpa UX-teori, -metoder, -teknologier och -praktik i utveckling av system
 • reflektera över hur designarbete påverkas av syftet/utgångspunkten
 • argumentera för och kritisera designval i eget och andras arbete ur ett UX-perspektiv

i syfte att:

 • kunna värdera och välja teorier, begrepp, teknologier och angreppssätt relativt en problembeskrivning
 • självständigt kunna utveckla system med goda/önskade upplevelsekvalitéer
 • kunna förutse sannolika konsekvenser av designbeslut för marginaliserade grupper.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i interaktionsdesign, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs DM2601/DH2628.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, reflektion, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt 1, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt 2, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt 3, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projekt 4, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex