Hoppa till huvudinnehållet

DM2713 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 7,5 hp

Kursen ger en bred introduktion till kunskapsproduktion, teori och metod inom området interaktiv medieteknik. Utifrån en övergripande vetenskapsteoretisk introduktion ger kursen fördjupning inom ingenjörs-, human- och designvetenskapliga ansatser med fokus på centrala teorier och metoder. Design av studier, datainsamlingstekniker samt analys av data introduceras och kopplas till samhälleliga och etiska frågeställningar samt hållbar utveckling och jämlikhet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DM2713 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Vetenskapsteori; teoretiska perspektiv, datainsamlingsmetoder, analys inom interaktiv medieteknik, samt forskningsetiska aspekter på dessa; olika synsätt på kunskapsproduktion och forskning, teknikutveckling och design. Jämlikhet och hållbarhet, särskilt social hållbarhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa grundläggande forskningsmetodik inom empirisk vetenskap, ingenjörsvetenskap och designforskning
 • utforma forskningsprojekt med konsekvent användning av teori och metod för att kunna besvara en specifik fråga och/eller skapa en design utifrån specifika förutsättningar
 • diskutera relationen mellan teori, metod och analys
 • kritiskt bedöma ett forskningsprojekts resultat och analys utifrån dess ansats
 • diskutera möjligheter och begränsningar med olika datainsamlingstekniker, metoder, analyser, och teoretiska perspektiv
 • diskutera etiska och samhälleliga aspekter inom medieteknisk forskning
 • diskutera medieteknisk forskning i relation till jämlikhet och hållbar utveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen bygger på aktivt deltagande. För slutgiltigt betyg krävs närvaro vid minst 80% av klasstillfällena.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2713

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Hedman (ahedman@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex