DM2799 Avancerad projektkurs i interaktiv medieteknik 7,5 hp

Advanced Projectcourse in Interactive Media Technology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 improj19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (1,0 hp), P2 (6,5 hp)

 • Anmälningskod

  50851

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jarmo Laaksolahti <jarmola@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar for studenter på TIMTM åk 2

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenter kunna:

- driva och genomföra projektarbete i avsikt att producera vetenskapligt förankrade resultat

- argumentera för metodologiska, teknologiska, och designrelaterade val i projektarbetet

- uttrycka projekt & forskningsresultat i akademisk skrift

- presentera och argumentera för projekt & forskningsresultat inför åhörare

- använda sig av termer och begrepp relaterade till forskning inom området som projektarbetet handlar om

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en avancerad projektkurs där studenterna praktiskt genomför en mindre forskningsstudie i nära samarbete med forskare inom ämnesområdet interaktiv medieteknik. Genom att praktiskt delta i forskningsarbetet berörs aktuella frågeställningar inom forskningsområdet, vilket fungerar som förberedelse för examensarbetet. Samtliga projekt har en starkt teknisk karraktär med fördjupning inom studentens specialisering inom masterprogrammet, men erbjuder samtidigt ytterligare profilering mot exempelvis design, utvecling eller utvärdering inom ett specifikt tillämpningsområde. Projekten utförs vanligen i grupper om 2-3 studenter men andra upplägg kan bli aktuella beroende på projektets omfattning och natur. Kursen examineras genom projektarbete och en forskningsartikel som sammanfattar problemställningar, metoder, och resultat. Artikeln presenteras vid kursens slut för forskare och andra studenter i en studentkonferens. Utöver detta dokumenteras och rapporteras projektets utveckling löpande till de involverade forskarna såväl som för andra studenter.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom datateknik eller informationsteknik. Dessutom krävs grundläggande kurs i Människa-Datorinteraktion.

Litteratur

Forskningsartiklar relevanta för projektet tillhandahållna av forskargruppen

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, forskningsartikel, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt i samarbete med forskargrupp, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Jarmo Laaksolahti (jarmola@kth.se)

Examinator

Jarmo Laaksolahti <jarmola@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.