Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DM2799 Avancerad projektkurs i interaktiv medieteknik 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan DM2799 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en avancerad projektkurs där studenterna praktiskt genomför en mindre forskningsstudie i nära samarbete med forskare inom ämnesområdet interaktiv medieteknik. Genom att praktiskt delta i forskningsarbetet berörs aktuella frågeställningar inom forskningsområdet, vilket fungerar som förberedelse för examensarbetet. Samtliga projekt har en starkt teknisk karraktär med fördjupning inom studentens specialisering inom masterprogrammet, men erbjuder samtidigt ytterligare profilering mot exempelvis design, utvecling eller utvärdering inom ett specifikt tillämpningsområde. Projekten utförs vanligen i grupper om 2-3 studenter men andra upplägg kan bli aktuella beroende på projektets omfattning och natur. Kursen examineras genom projektarbete och en forskningsartikel som sammanfattar problemställningar, metoder, och resultat. Artikeln presenteras vid kursens slut för forskare och andra studenter i en studentkonferens. Utöver detta dokumenteras och rapporteras projektets utveckling löpande till de involverade forskarna såväl som för andra studenter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenter kunna:

- driva och genomföra projektarbete i avsikt att producera vetenskapligt förankrade resultat

- argumentera för metodologiska, teknologiska, och designrelaterade val i projektarbetet

- uttrycka projekt & forskningsresultat i akademisk skrift

- presentera och argumentera för projekt & forskningsresultat inför åhörare

- använda sig av termer och begrepp relaterade till forskning inom området som projektarbetet handlar om

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom datateknik eller informationsteknik. Dessutom krävs grundläggande kurs i Människa-Datorinteraktion.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, forskningsartikel, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projekt i samarbete med forskargrupp, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jarmo Laaksolahti (jarmola@kth.se)