DM2799 Avancerad projektkurs i interaktiv medieteknik 7,5 hp

Advanced Projectcourse in Interactive Media Technology

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är en avancerad projektkurs där studenterna praktiskt genomför en mindre forskningsstudie i nära samarbete med forskare inom ämnesområdet interaktiv medieteknik. Genom att praktiskt delta i forskningsarbetet berörs aktuella frågeställningar inom forskningsområdet, vilket fungerar som förberedelse för examensarbetet. Samtliga projekt har en starkt teknisk karraktär med fördjupning inom studentens specialisering inom masterprogrammet, men erbjuder samtidigt ytterligare profilering mot exempelvis design, utvecling eller utvärdering inom ett specifikt tillämpningsområde. Projekten utförs vanligen i grupper om 2-3 studenter men andra upplägg kan bli aktuella beroende på projektets omfattning och natur. Kursen examineras genom projektarbete och en forskningsartikel som sammanfattar problemställningar, metoder, och resultat. Artikeln presenteras vid kursens slut för forskare och andra studenter i en studentkonferens. Utöver detta dokumenteras och rapporteras projektets utveckling löpande till de involverade forskarna såväl som för andra studenter.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenter kunna:

- driva och genomföra projektarbete i avsikt att producera vetenskapligt förankrade resultat

- argumentera för metodologiska, teknologiska, och designrelaterade val i projektarbetet

- uttrycka projekt & forskningsresultat i akademisk skrift

- presentera och argumentera för projekt & forskningsresultat inför åhörare

- använda sig av termer och begrepp relaterade till forskning inom området som projektarbetet handlar om

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom datateknik eller informationsteknik. Dessutom krävs grundläggande kurs i Människa-Datorinteraktion.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Forskningsartiklar relevanta för projektet tillhandahållna av forskargruppen

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, forskningsartikel, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projekt i samarbete med forskargrupp, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jarmo Laaksolahti

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2799

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde *

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jarmo Laaksolahti (jarmola@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex