DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 hp

Individual Course in Media Technology

En avancerad kurs i medieteknik som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom medieteknik kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet.

Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig antingen direkt till kursansvarig, eller först till annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Det ges ingen undervisning på kursen.

Lärandemål *

Studenten ska efter genomförd avancerad individuell kurs i medieteknik kunna lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i medieteknik med begränsad handledning, och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

  • självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för och försvara en konstruktions- eller utredningsuppgift inom medieteknikområdet
  • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande
  • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar (6 hp)
  • skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll
  • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning
  • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett medietekniskt problemområde.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Beror på kursinnehåll.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beror på kursinnehåll.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Rapport, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgifter (INL1; 6 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Leif Handberg

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2904

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde *

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursansvarig.

Kontaktperson

Leif Handberg, tel: 790 6802, e-post: leifh@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen är avsedd för studerande på civilingenjörs- och masterprogrammen i Medieteknik och masterprogrammet i Media management.

Ingen undervisning på kursen. Det är tillåtet att läsa alla kurserna DM2904, DM2905 och DM2906. Kursen kan läsas på svenska eller engelska.

Kontakt måste tas med examinator INNAN anmälan kan göras till kursen!

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex