DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III 7,5 hp

Numerical Methods, Basic Course III

Grundläggande kurs i numeriska metoder.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande idéer och begrepp: algoritm, lokal linearisering, iteration, extrapolation, diskretisering, konvergens, stabilitet, kondition.

Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell störningsräkning, precision.

Numeriska metoder för: linjära ekvationssystem, ickelinjära ekvationer och ekvationssystem, interpolation, modellanpassning med minstakvadratmetoden, optimering, integraler, differentialekvationer.

Användning av matematisk programvara för att lösa tekniskt-matematiska problem, göra numeriska experiment och presentera effektiva algoritmer.

Lärandemål *

Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska metoder behövs för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • identifiera olika matematiska problem och skriva om dem på en form som är lämplig för numerisk behandling
 • välja lämplig numerisk metod för behandling av det givna problemet
 • motivera val av metod genom att redogöra för fördelar och begränsningar
 • välja en algoritm som leder till effektiva beräkningar och implementera den i ett programspråk, lämpat för beräkningar t ex Matlab
 • presentera resultaten på ett relevant och illustrativt sätt
 • göra tillförlitlighetsbedömning av resultaten
 • använda färdiga funktioner ur programspråkets bibliotek för effektiva beräkningar och visualisering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande: grundläggande högskolebehörighet samt 15 hp i matematik och 6 hp datalogi eller programmeringsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

För KTH-studerande: obligatoriska matematikkurser i årskurs 1 samt en kurs i datalogi/programmeringsteknik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

G. Eriksson: Numeriska algoritmer med Matlab, CSC/Nada 2002.

T. Sauer: Numerical Analysis, Pearson 2006.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LABB - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex/.

Övriga krav för slutbetyg *

En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LABA; 1,5 hp).
Laborationsuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning (LABB; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DN1241

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

DN2220 Tillämpade numeriska metoder I eller DN2250 Tillämpade numeriska metoder II, DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer I, DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 eller DN2252 Numerisk algebra, DN2264 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem del 1.

Kontaktperson

Katarina Gustavsson (katg@kth.se)

Övrig information

Kursen får inte räknas med i examen om studenten också har läst någon av kurserna 2D1210, 2D1212/DN1212, 2D1213/DN1213, 2D1214/DN1214, DN1215, 2D1240/DN1240.