Hoppa till huvudinnehållet

DN2260 Finita elementmetoden 6,0 hp

En fortsättningskurs om beräkningsmetoder inriktad på finita elementmetoden (FEM) och partiella differentialekvationer.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DN2260 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

FEM-formulering för linjära och ickelinjära partiella differentialekvationer. Elementtyper och deras implementation. Nätgenerering. Adaption. Feluppskattningar. Effektiva lösningsmetoder (t.ex. med multigrid-metoden).

Tillämpningar till stationära och transienta diffusionsprocesser, elasticitet, konvektion-diffusion, Navier-Stokes ekvation, kvantmekanik m.m.

Lärandemål

Kursens mål är att ge

  • kunskap om moderna beräkningsmetoder, speciellt finita elementmetoden för att lösa differentialekvationer,
  • förmåga att analysera beräkningars effektivitet och noggrannhet,
  • matematisk kunskap om grundläggande partiella differentialekvationer i tillämpningar,

för att studenterna ska

  • kunna göra effektiva och pålitliga datorberäkningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 (eller motsvarande) som kan läsas parallellt.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Föregående läsår användes material producerat vid institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB2 - Laborationsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

En tentamen (TEN2; 3 hp) omfattande problem och teorifrågor.
Laborationsuppgifter (LAB2; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DN2260

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar, 2D1290/DN2290 Avancerade numeriska metoder, eller 2D1252/DN2252 eller 2D1253/DN2253.

Kontaktperson

Johan Jansson, e-post: jjan@csc.kth.se