Hoppa till huvudinnehållet

DT2112 Talteknologi 7,5 hp

Kursens centrala del är hur tal kan utnyttjas i människa-datorinteraktion. Tillämpningar som behandlas inkluderar talande och talförstående datorer och multimodala dialogsystem. I kursen ingår grunderna för mänsklig kommunikation inom tal, språk, och hörsel. Dessutom användning av digital signalbehandling och statistiska metoder för analys och klassificering av tal, samt utvärdering, forskning och utveckling av talteknologiska metoder.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60210

Rubriker med innehåll från kursplan DT2112 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen Talteknologi behandlar forskning och utveckling inom talteknologi och ger grundläggande kunskaper om tal, språk och hörsel. I kursen ingår moment som behandlar:

 • Språkteori och fonetik
 • Talproduktion av människor (talets fysiologi och akustik) och datorer (talsyntes)
 • Talperception av människor (hörsel och psykolingvistik) och datorer (taligenkänning)
 • Multimodala dialogsystem för människa-dator-interaktion med tal och bild
 • Praktiska talteknologiska studier och experiment
 • Metoder för utvärdering av och experimentering inom talteknologi
 • Datainsamling med inrktning på talteknologisk forskning och utveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Beskriva tal ur akustiskt, fonetiskt och lingvistiskt perspektiv
 • Förklara hur datorer känner igen tal med hjälp av statistiska metoder, och utvärdera igenkänningsresultaten
 • Beskriva och bedöma olika metoder för att producera tal med datorer
 • Analysera talbaserade dialogsystem med avseende på tillämpning, komponenter, funktion och användaraspekter
 • Beskriva hur utvärdering av talteknologiska system går till och de speciella krav som ställs avjust den typen av system
 • Designa och beskriva datainsamlingar för talteknologisk forskning och utveckling
 • Sammanfatta idag tillgänglig talteknologi och ge exempel på den aktuella talforskningen inom t.ex. mobila system och IT
 • Tillämpa de teoretiska kunskaperna i småskaliga talteknologiska projekt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng inom matematik eller datorlingvistik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i matematik och signalanalys motsvarande basblocket för Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationsuppgifter, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • LABB - Forskningslaboration, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PR01 - Projektuppgift och rapport, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Hemtentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • Aktivt deltagande i schemalagda aktiviteter
 • Godkänt på laborationer (i tid)
 • Godkänt projektanbud (i tid) 
 • Godkänd projektpresentation (i tid) 
 • E eller bättre på projektrapport (A-E, avgör 50% av slutbetyget)
 • E eller bättre på skriftlig hemtentamen (A-E, avgör 50% av slutbetyget)

Godkända laborationer, projektanbud och projektpresentation är nödvändiga för att gå vidare i kursen. Försenad hemtenta eller projektrapport ger ett betygssteg lägre betyg. En omtentamen ges, med möjliga godkända betyg begränsade till B-E.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jens Edlund, e-post: edlund@speech.kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex