DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp

Advanced Individual Course in Music Communication

En avancerad kurs i musikalisk kommunikation som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 indmus19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd kurs kunna genomföra ett praktiskt/teoretiskt projekt inom musikalisk kommunikation och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

 • självständigt planera, utföra och presentera en teoretisk eller praktisk uppgift inom musikalisk kommunikation
 • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande
 • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar
 • skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll
 • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning
 • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett specifikt område inom musikalisk kommunikation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom musikalisk kommunikation kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig till kursansvarig i första hand. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Behörighet

Beror på kursinnehåll.

Rekommenderade förkunskaper

Beror på kursinnehåll.

Litteratur

Det beror på kursinnehållet.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport är minimum. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgift (INL1; 6 hp).

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Anders Friberg, tel: 790 7576, e-post: afriberg@kth.se

Examinator

Sten Ternström <stern@kth.se>

Övrig information

Kursen kan påbörjas när som helst under terminstid i samråd med kursledaren och kan tas antingen på svenska eller engelska. För att bli antagen till kursen måste du dock prata med kursledaren.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.