Hoppa till huvudinnehållet

DT2410 Audioteknik 7,5 hp

Kursen behandlar principer och modern teknik för produktion, behandling och distribution av ljudsignaler, främst musik och tal. Kursen ger en helhetsbild av hur moderna audiosystem konstrueras och används, med analoga och digitala signalmetoder i kombination med gängse lagrings- och kommunikationsteknologi.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DT2410 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ljudåtergivning i två och tre dimensioner. A/D-D/A-omvandling för audio i detalj. Signalbearbetning i studio. Datareduktion. Orientering om audiokonstruktion med färdiga IC-kretsar. Ljud­kvali­tets­mätning. Skivminnens egenskaper. Optiska skivor för audio. Mjukvaruarkitekturer för audio. Audiohantering för radio, TV och bredband. En fördjupning inom ett eget valt område inom audioteknik sker i grupparbetet, som utmynnar i en teknisk artikel. För en detaljerad beskrivning, se kursens hemsida. Ett flertal gästföreläsare medverkar i kursen på sina respektive områden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren

 • kunna utforma och beskriva analoga och digitala ljudsystem för givna tillämpningar med avseende på centrala tekniska parametrar såsom antal kanaler, omvandlartyper, data­reduktions­metoder, transmission, bandbredder, effekter, och lagringsmedier
 • kunna värdera audiosystem med avseende på ljudkvalitet och lämplighet för en given tillämpning
 • ha grundläggande insikt i hur ljuddata brukar hanteras i realtid i audioprogram och i operativsystem
 • behärska praktiskt handhavande av grund­funk­tionerna i ett mixerbord tillsammans med dynamik­processor, efterklangsenhet och equaliser
 • förstå de inledande sidorna av databladen för IC-kretsar för audio
 • kunna kommunicera med yrkesfolk inom audio på hög nivå
 • på kort tid kunna sätta sig in i och deltaga i projektering, handhavande och underhåll av nya och äldre ljudanläggningar
 • kunna beskriva och diskutera hur transformer, signalteori, diskret matematik, informationsteori, elektronik och fysik kommer till användning i praktiken inom audiotekniken

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.    

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskapskraven varierar med deltagarens bakgrund. Kursen är valbar för Media 3-4, D4, E4, F4 och TSOVM1. Kursen ingår i Medieteknikprogrammets specialisering Ljud. För Media 3-4: DT1175 Ljud, och DT1130 Spektrala transformer för Media. För För övriga: Grundläggande datorteknik samt något om digital filtrering och spektrala transformer, motsvarande DT1120.

Deltagarna förväntas ha olika fokus i sina utbildningar: Media: teorin för uppfattande av ljud och vad som förmedlas till lyssnaren. Elektro: teorin för signaler och i viss mån datorteknik i audiosystem. Data: teorin för ljudbaserad människa-datorinteraktion och systemprogrammering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Enskild uppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DT2410

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Sten Ternström, tel: 790 7855, e-post: stern@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex