Inför kursvalED2245 Projekt inom fusionsfysik 4,5 hpAdministrera Om kursen
 • Experimentell teknik för att skapa högtemperaturfusionsplasma. 
 • Plasmadiagnostikmetoder som används allmänt, såsom magnetfältsmätningar, sondmätningar, interferometri, thomsonspridning och spektroskopi.
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Experimentell teknik för att skapa högtemperaturfusionsplasma. 
 • Plasmadiagnostikmetoder som används allmänt, såsom magnetfältsmätningar, sondmätningar, interferometri, thomsonspridning och spektroskopi.

Lärandemål *

Studenten lär sig praktiskt experimentellt arbete genom att utföra ett litet forskningsprojekt. Projekten genomförs i en verklig forskningslaboratoriemiljö; EXTRAP T2R fusionsforskningsanläggning vid Alfvénlaboratoriet, KTH. Studenten kommer att utföra projekt som också leder till en djupare förståelse för vanligt förekommande plasmadiagnostikmetoder.

Kursupplägg

Projektarbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

120 hp i elektroteknik eller teknisk fysik samt dokumenterad kunskap i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fusion Physics – an introduction to the physics behind fusion energy, J. Scheffel and P. Brunsell, KTH 2009.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projektuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kurspoäng ges för framgångsrikt genomförda projekt. Betyget kommer att bero på den observerade graden av studentens aktivitet, förståelse och kreativitet, vilket demonstrerats i skriftliga projektrapporter och muntliga projektpresentationer.

Övriga krav för slutbetyg *

Efter genomgången kurs ska studenen kunna

 • förklara typiska experimentella metoder inom fusionsfysik,
 • utforma ett experiment baserat på ett givet forskningsproblem,
 • utföra vanliga experimentella forskningsuppgifter, såsom experimentförberedelse, datainsamling och dataanalys,
 • summera experimentell forskning i en kort skriftlig rapport,
 • presentera experimentellt arbete i ett litet informellt föredrag.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Brunsell

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ED2245

Ges av

EES/Fusionsplasmafysik

Huvudområde *

Elektroteknik, Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Brunsell