Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Experimentell teknik för att skapa högtemperaturfusionsplasma. Plasmadiagnostikmetoder som används allmänt, såsom magnetfältsmätningar, sondmätningar, interferometri, thomsonspridning och spektroskopi.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ED2246 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Experimentell teknik för att skapa högtemperaturfusionsplasma. 
 • Plasmadiagnostikmetoder som används allmänt, såsom magnetfältsmätningar, sondmätningar, interferometri, thomsonspridning och spektroskopi.

Lärandemål

Studenten lär sig praktiskt experimentellt arbete genom att utföra ett litet forskningsprojekt. Projekten genomförs i en verklig forskningslaboratoriemiljö; EXTRAP T2R fusionsforskningsanläggning vid Alfvénlaboratoriet, KTH. Studenten kommer att utföra projekt som också leder till en djupare förståelse för vanligt förekommande plasmadiagnostikmetoder.

Kursupplägg

Projektarbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

120 hp i elektroteknik eller teknisk fysik samt dokumenterad kunskap i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Experimental Fusion Plasma Physics, P. Brunsell, KTH 2010.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kurspoäng ges för framgångsrikt genomförda projekt. Betyget kommer att bero på den observerade graden av studentens aktivitet, förståelse och kreativitet, vilket demonstrerats i skriftliga projektrapporter och muntliga projektpresentationer.

Övriga krav för slutbetyg

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • förklara typiska experimentella metoder inom fusionsfysik,
 • utforma ett experiment baserat på ett givet forskningsproblem,
 • utföra vanliga experimentella forskningsuppgifter, såsom experimentförberedelse, datainsamling och dataanalys,
 • summera experimentell forskning i en kort skriftlig rapport,
 • presentera experimentellt arbete i ett litet informellt föredrag.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Brunsell

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ED2246

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Brunsell

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.