EF2230 Experimentella metoder i rymdplasmafysik 6,0 hp

Experimental Techniques in Space Plasma Physics

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av föreläsningar, studentpresentationer och laborationsprojekt

Föreläsningarna täcker in både teoretiska grunder och praktiska aspekter på några instrument och experimentella metoder, inklusive partikel- och fältmätningar på rymdsonder och markbaserade optiska och radarmätningar. Studentpresentationerna kommer att förutsätta att deltagarna jobbar med originalartiklar (typiskt flera stycken)för att förbereda ett seminarium för kollegorna. Ett antal relevanta ämnen föreslås, tillsammans med en litteraturlista. Laborationsprojekten innefattar arbete med hårdvara, mjukvara och data.

Lärandemål *

Målet med kursen är att ge studenterna en användbar kunskap om olika experimentella tekniker och mätmetoder som används i mark- och satellitbaserade studier av rymdplasmafenomen. Fokus ligger både på förståelse av den bakomliggande fysiken och praktisk kunskap om typiska parameterområden, prestanda hos de olika metoderna och tekniska begränsningar.

Efter att deltagarna har avslutat kursen ska de kunna

  • förklara de bakomliggande fysikaliska principerna för de vanligaste experimentella metoderna inom rymdfysiken
  • tolka typiska grafiska representationer av olika typer av mätningar, som t.ex. partikel- och fältmätningar på satelliter, markbaserade magnetiska, optiska och radarmätningar: känna till koordinatsystem som används i studier av jordens närområde
  • i generella termer kunna beskriva tekniska implementeringar av olika mätmetoder
  • identifiera de huvudsakliga tekniska begränsningarna hos de olika metoderna; göra storleksordningsuppskattningar av prestande (t. ex. känslighet, osäkerhet, integrationstid osv.)
  • hitta information om, kritiskt analysera och muntligt presentera ett ämnesområde relevant för kursen
  • utföra vissa praktiska uppgifter , såsom datainsamling och dataanalys med kommersiell mjukvara (t . ex. LabView, IDL, Matlab)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Electromagnetisk teori, t ex EI1200, eller motsvarande.

Documented proficiency in English corresponding to English A.

Rekommenderade förkunskaper

Electromagnetisk teori (krävs), Plasmafysik(rekommenderas), Rymdfysik (rekommenderas).

För fristående studenter: engelska B eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

AGU-monografer: ‘Measurement techniques in Space Plasmas’, föreläsningsanteckningar, originalartiklar.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriflig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mykola Ivchenko

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EF2230

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Huvudområde *

Elektroteknik, Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nickolay Ivchenko

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ersätter 2A1902