Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen ger en bred översikt över rymdfysik och plasmafenomen från jordens närmaste omgivning till universum som helhet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EF2240 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Plasmatillståndet. Typiska egenskaper hos plasma i rymden och hur man mäter dessa. Solen och solvinden, och hur dessa påverkar jordens närmiljö. Magnetosfären och jonosfären; deras ursprung, struktur och dynamik. Norrsken och geomagnetiska stormar och substormar. Rymdväder. Rymdmiljön kring andra himlakroppar. Interstellärt och intergalaktiskt plasma och kosmisk strålning. Aktuella forskningsproblem inom rymdfysiken.

Lärandemål

Kursens mål: Efter kursen ska studenten kunna:

  • definiera vad som menas med ett plasma, och hur olika typer av plasma kan klassificeras.
  • redogöra för de plasmafysikaliska förhållandena i rymden med tonvikt på jordens närmaste omgivning
  • förklara hur vissa viktiga plasmapopulationer i solsystemet, t ex jordens jonosfär och magnetosfär, får sina grundläggande egenskaper och hur dessa egenskaper kan variera mellan de olika planeterna.
  • göra storleksordningsuppskattningar av vissa egenskaper i rymdplasman och rymdfenomen, t ex effektutvecklingen i jordens norrsken eller storleken av de strömmar som flyter från jordens magnetosfär till jonosfären.
  • göra modeller av vissa rymdfysikfenomen genom att applicera grundläggande fysikaliska lagar uttryckta med enkel matematik. (Ett exempel är att modellera magnetosfärens form, eller uppskatta temperaturen i en solfläck.)
  • redogöra för aktuell forskning inom rymdfysik och kunna förklara för intresserade lekmän vad vi kan lära från denna forskning, och hur rymdfysik kan påverka vår vardag (t ex genom olika rymdväderfenomen).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studenter: 60 hp och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

För fristående studenter: 60 hp och engelska B eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

C-G. Fälthammar, ”Space Physics” (compendium), 2nd Ed, Third Printing, 2001, Larry Lyons, ”Space Plasma Physics”, from Encyclopaedia of Physical Science and Technology, 3rd edition, 2002.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Rymdfysik, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen. Under kursen sker även kontinuerlig examination; vissa aktiviteter ger bonuspoäng som kan adderas till poängen på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tomas Karlsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EF2240

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik, Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EF2245 Rymdfysik II

Kontaktperson

Tomas Karlsson (tomas.karlsson@ee.kth.se)

Övrig information

Ersätter 2A1160

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.