Hoppa till huvudinnehållet

EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp

The course is a continuation of Space Physics I, and aims to give the student a more quantitative knowledge of space plasma phenomena and research methods.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EF2245 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvudsakligt material

 • chocker och gränser i rymdplasman
 • solvindsväxelverkan med magnetiserade och omagnetiserade himlakroppar
 • reconnection
 • källor för magnetosfärsplasma
 • konvektion i magnetosfären och jonosfären
 • norrskensfysik
 • stormar och substormar
 • globala oscillationer av magetosfären

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • beskriva och förklaragrundläggande processer i rymdplasmafysik
 • använda etablerade teorier för att kvantitativt uppskatta egenskaperna hos några av dessa processer
 • göra enkla analyser av olika typer av rymdfysikdata för att kunna jämföra med kvanitative teoretiska förutsägelser
 • beskriva några av dagens aktuella problem inom området

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

EF2240 Rymdfysik, eller EF2200 Plasmafysik eller motsvarande.

För fristående studenter: engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

EF2240 Space Physics or EF2200 Plasma Physics or equivalent.

For single course students: documented proficiency in English B or equivalent.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kivelson and Russel, Introduction to Space Physics.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig examen, inlämningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tomas Karlsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EF2245

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik, Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Graduate level courses in space plasma physics

EF2215 Plasma physics II

Kontaktperson

Tomas Karlsson

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.