Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp

Rymdfarkoster i bana runt jorden utsätts för miljö som skiljer sig från den på marken eller i den lägre atmosfären. Detta ställer vissa krav på konstruktion av rymdfarkostens system. Kursen tar upp aspekter av rymdmiljön som är viktiga för rymdtekniken, såsom effekter av energetiska partiklar samt joniserande strålning, mikrometeoriter, växelverkan med plasma och termiska problem. En översikt av grundprinciperna för konstruktion av rymdfarkoster ges i kursen, med fokus på två system: termisk kontroll och strömförsörjning. Kursen tar även upp typiska mätinstrument som används på satelliter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50204

Rubriker med innehåll från kursplan EF2260 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar och projektarbeten. Föreläsningar: översikt av satellitkonstruktion och system. Rymdmiljö, solen, magnetosfären, strålningsbälten. Strålningspåverkan på material: fysikaliska principer, uppskattning av doser, toleranser. Växelverkan  av satelliter med plasma, uppladdning. Korrosion, mikrometeoriter.  Det finns tre projekt i kursen, som man arbetar på i grupp. Varje grupp ska göra två projekt, som tar ca 1 vecka var, och framställa en skriftlig rapport och en presentation. Ett projekt är konstruktion av strömförsörjningssystem för en satellit. Utifrån effektbehov för en given tillämpning, ska man dimensionera systemet för satelliten. Mätningar på realistiska solpaneler och batterier används som grund till detta.  Andra projektet handlar om konstruktion av ett termiskt system för en satellit. Man ska sammanställa en värmebalans för en farkost i en given bana, mäta upp egenskaper på lämpliga material, samt skissa på en termisk design. Tredje projektet handlar om strålningspåverkan på elektronikkomponenter. Man ska bestråla vissa komponenter, och uppskatta effekterna at detta, inklusive dosen för permanent skada. Detta ska jämföras med strålningsnivåerna som satelliter runt jorden utsätts för.

Lärandemål

 Efter slutförd kurs skall studenten

 • Ha kunskap om miljön som kan påträffas av rymdfarkoster i olika banor runt jorden, och hur den påverkar konstruktionen av rymdfarkoster.
 • Kunna förklara processer som sker vid farkostens växelverkan med plasma
 • Kunna redogöra för fysikaliska effekter av strålningen på olika material
 • Känna till strålningstoleranser på olika komponenter, och kunna uppskatta dosen för en given bana
 • Förstå grundläggande principer bakom rymdfarkostens termiska system och strömförsörjningssystem
 • Kunna dimensionera dessa system för en given bana
 • Kunna redogöra för principer för mätningar i rymden

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

EF2240 Rymdfysik eller motsvarande.

För fristående studenter: engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

EF2240 Rymdfysik eller motsvarande.

För fristående studenter: engelska B eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursens start.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända projektarbeten och presentationer. Godkänd muntlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik, Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mykola Ivchenko (nickolay@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.