Hoppa till huvudinnehållet

EF2262 Satellitdatahanteringssystem 6,0 hp

Kursen ger en översikt över satellitdatahanteringssystem, med fokus på förståelse av deras funktion, komponentuppbyggnad, gränssnitt, och datastrukturer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EF2262 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Funktioner, komponenter och uppbyggnad av datahanteringssystem ombord på satelliter (ombordsdatorer, minne, nyttolast, delsystem mm)
 • Gränssnitt (som t.ex. UART, I2C, SPI, CAN, SpaceWire, MIL-STD-1553, RS422/RS485, LVDS/MLVDS) och deras elektrofysikaliska aspekter (jordning, EMC)
 • Ombordsprogramvara, feldetektering och felhantering (FDIR), redundans
 • Standarder inom datastrukturer (CCSDS)

Praktiska moment i kursen innefattar laborationer där studenter ska bygga upp och operera datahanteringssystem med maskinvara och programvara enligt gällande standard.

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna

 • beskriva funktionerna av datahanteringssystem för satelliter
 • redogöra för grundläggande delar/komponenter av datahanteringssystem
 • redogöra för vanligast förekommande gränssnitt inom satellitsystem och beskriva deras elektrofysikaliska aspekter
 • redogöra för metoder för feldetektering och felhantering inom satellitdatahanteringssystem
 • redogöra för vanliga standarder inom rymddata
 • sätta upp och använda ett modelldatahanteringssystem
 • arbeta med tekniska dokument.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i programmering, 5 hp, motsvarande slutförd kurs DD1310-DD1318/DD1331/DD1337.

Gymnasiekursen Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EF2262

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex