Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EF2262 Satellitdatahanteringssystem 6,0 hp

Kursen ger en översikt över satellitdatahanteringssystem, med fokus på förståelse av deras funktion, komponentuppbyggnad, gränssnitt, och datastrukturer.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Öppen för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 1, Valfri

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 1, RMD, Valfri

Perioder

P3 (6,0 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61268

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EF2262 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Funktioner, komponenter och uppbyggnad av datahanteringssystem ombord på satelliter (ombordsdatorer, minne, nyttolast, delsystem mm)
 • Gränssnitt (som t.ex. UART, I2C, SPI, CAN, SpaceWire, MIL-STD-1553, RS422/RS485, LVDS/MLVDS) och deras elektrofysikaliska aspekter (jordning, EMC)
 • Ombordsprogramvara, feldetektering och felhantering (FDIR), redundans
 • Standarder inom datastrukturer (CCSDS)

Praktiska moment i kursen innefattar laborationer där studenter ska bygga upp och operera datahanteringssystem med maskinvara och programvara enligt gällande standard.

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna

 • beskriva funktionerna av datahanteringssystem för satelliter
 • redogöra för grundläggande delar/komponenter av datahanteringssystem
 • redogöra för vanligast förekommande gränssnitt inom satellitsystem och beskriva deras elektrofysikaliska aspekter
 • redogöra för metoder för feldetektering och felhantering inom satellitdatahanteringssystem
 • redogöra för vanliga standarder inom rymddata
 • sätta upp och använda ett modelldatahanteringssystem
 • arbeta med tekniska dokument.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i programmering, 5 hp, motsvarande slutförd kurs DD1310-DD1318/DD1331/DD1337.

Gymnasiekursen Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex