EG2030 Elsystem, fortsättningskurs 7,5 hp

Power Systems, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT14.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Deltagarna skall efter kursen kunna:

 • Utföra en optimal belastningsfördelning for expediering av reaktiv för att minska effektförluster.
 • Analysera systemets prestanda där ett osymmetriskt fel inträffar och beräkna felströmmen.
 • Skapa matematiska modeller for analys av dynamiska förlopp och stabilitet i flermaskin kraftsystem.
 • Beskriva och analysera elektromekaniska moder i kraftsystem.
 • Utforma magnetiseringssystem för att förbättra transient stabilitet och dämpning av effektpendlingar.
 • Förklara och utföra frekvensreglering.
 • Tillämpa teori på verkliga problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ges på engelska och behandlar modeller och beräkningsmetoder för kraftsystemets stabilitet och reglering. I kursens inlämningsuppgifter utnyttjas metoderna och modellerna till att lösa verklighetsnära problem med hjälp av datorprogram som skrivs i MATLAB.

Kursmoment som behandlas är bland annat:

Optimal belastningsfördelning och känslighetsanalys: expediering av reaktiv effekt för att minska effektförluster.

Felströmsanalys: modellering och beräkning av felströmmar där där ett osymmetriskt fel inträffar.

Stabilitet: transient- och småsignalstabilitet och simuleringsmodeller.

Reglering: dämpning av effektpendlingar och frekvensreglering.

Behörighet

EG2020 Elsystem grundkurs eller motsvarande, kurser i reglerteknik (6 hp), samt engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

EG2020 Elsystem, grundkurs
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs

Litteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen, 7,5 (hp).

Ges av

EES/Elektriska energisystem

Kontaktperson

Mehrdad Ghandari

Examinator

Mehrdad Ghandhari Alavijh <mehrdad@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2C1116

Påbyggnad

EG2070 FACTS & HVDC in power systems

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.