Inför kursvalEG2030 Elsystem, fortsättningskurs 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ges på engelska och behandlar modeller och beräkningsmetoder för kraftsystemets stabilitet och reglering. I kursens inlämningsuppgifter utnyttjas metoderna och modellerna till att lösa verklighetsnära problem med hjälp av datorprogram som skrivs i MATLAB.

Kursmoment som behandlas är bland annat:

Optimal belastningsfördelning och känslighetsanalys: expediering av reaktiv effekt för att minska effektförluster.

Felströmsanalys: modellering och beräkning av felströmmar där där ett osymmetriskt fel inträffar.

Stabilitet: transient- och småsignalstabilitet och simuleringsmodeller.

Reglering: dämpning av effektpendlingar och frekvensreglering.

Lärandemål *

Deltagarna skall efter kursen kunna:

 • Utföra en optimal belastningsfördelning for expediering av reaktiv för att minska effektförluster.
 • Analysera systemets prestanda där ett osymmetriskt fel inträffar och beräkna felströmmen.
 • Skapa matematiska modeller for analys av dynamiska förlopp och stabilitet i flermaskin kraftsystem.
 • Beskriva och analysera elektromekaniska moder i kraftsystem.
 • Utforma magnetiseringssystem för att förbättra transient stabilitet och dämpning av effektpendlingar.
 • Förklara och utföra frekvensreglering.
 • Tillämpa teori på verkliga problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

EG2020 Elsystem grundkurs eller motsvarande, kurser i reglerteknik (6 hp), samt engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

EG2020 Elsystem, grundkurs
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En skriftlig tentamen, 7,5 (hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mehrdad Ghandhari Alavijh

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2030

Ges av

EES/Elektriska energisystem

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

EG2070 FACTS & HVDC in power systems

Kontaktperson

Mehrdad Ghandari

Övrig information

Ersätter 2C1116