Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalEG2080 Monte Carlo-metoder inom ingenjörskonsten 6,0 hpAdministrera Om kursen

Monte Carlo-metoder omfattar ett antal olika metoder att lösa komplicerade matematiska problem med hjälp av stickprovsundersökningar. Man kan finna tillämpningar för Monte Carlo-metoder inom en rad områden, alltifrån opinionsundersökningar till simuleringar av tekniska system. Fokus i denna kurs kommer att ligga på det sistnämnda.

Ett typiskt exempel på ett simuleringsproblem som kommer att behandlas i kursen är ett produktionssystem, där man har en viss slumpmässigt varierande produktionskapacitet (t.ex. på grund av driftstörningar i maskinparken) och en slumpmässigt varierande efterfrågan. Syftet med simuleringen är dels att studera produktionskostnaderna i systemet samt systemets förmåga att leverera varor när de efterfrågas.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan EG2080 (HT 2010–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Teori och exempel presenteras under föreläsningarna. Dessa tillämpas sedan av teknologerna i ett antal hemuppgifter, som löses med lämplig programvara (t.ex. Matlab). Kursen kommer att omfatta följande områden:

 • allmän sannolikhetsteori
 • stokastiska variabler
 • slumptalsgenerering
 • enkel sampling
 • slumptalskomplement
 • dolksampling
 • kontrollvariabler
 • korrelerad sampling
 • stratifierad sampling
 • viktsampling

Lärandemål

Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna utgå från en modell av ett tekniskt system och med hjälp av lämplig programvara (t.ex. Matlab) skriva ett program som på ett effektivt kan simulera systemet med hjälp av Monte Carlo-metoder.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kurser i matematik (inklusive sannolikhetsteori) 30 hp, kurser i programmering eller numeriska metoder 15 hp. Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kurser i matematik (inklusive sannolikhetsteori) 30 hp, kurser i programmering eller numeriska metoder 15 hp. Engelska B eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

”Monte Carlo Simulation”, kurskompendium, Avd. för elektriska energisystem, KTH.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Amelin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2080

Ges av

EES/Elektriska energisystem

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Amelin