Hoppa till huvudinnehållet

EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EG2100 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande principer för analys av elkraftsystem, metoder för analys och utformning av elnät i stationärt tillstånd under såväl symmetriska som osymmetriska förhållanden.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  1. skapa matematiska modeller, analysera och utföra beräkningar för ett elkraftsystem under såväl symmetriska som osymmetriska förhållanden i statiska tillstånd, samt för belastningsfördelning
  2. numeriskt utföra de ovannämnda beräkningarna i MATLAB samt presentera och diskutera erhållna numeriska resultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i algebra och geometri, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1624/SF1672.

Kunskaper i envariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1625/SF1673.

Kunskaper i flervariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1626/SF1674.

Kunskaper i Matlab, 1,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1519/SF1546/EL1150.

Kunskaper i eleffektsystem, 6 hp, motsvarande slutförd kurs EJ1200.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO2 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Qianwen Xu

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2100

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EG2110

Kontaktperson

Qianwen Xu (qianwenx@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Studenter som inte slutfört kursen med den tidigare examinationen ska följa den nya examinationen. Dock ges slutbetyg och kurspoäng för de tidigare provmomenten TENC och PROC om ett godkänt betyg erhålls från den nya examinationen PRO1.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.