Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla masterprogram under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, elkraftteknik, åk 1, Obligatorisk

Masterprogram, innovativ energiteknik, åk 1, SENS, Obligatorisk

Masterprogram, innovativ energiteknik, åk 1, SMCS, Obligatorisk

Masterprogram, innovativ energiteknik, åk 2, RENE, Rekommenderad

Perioder

P1 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50343

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Qianwen Xu (qianwenx@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EG2100 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande principer för analys av elkraftsystem, metoder för analys och utformning av elnät i stationärt tillstånd under såväl symmetriska som osymmetriska förhållanden.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  1. skapa matematiska modeller, analysera och utföra beräkningar för ett elkraftsystem under såväl symmetriska som osymmetriska förhållanden i statiska tillstånd, samt för belastningsfördelning
  2. numeriskt utföra de ovannämnda beräkningarna i MATLAB samt presentera och diskutera erhållna numeriska resultat.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i algebra och geometri, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1624/SF1672.

Kunskaper i envariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1625/SF1673.

Kunskaper i flervariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1626/SF1674.

Kunskaper i Matlab, 1,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1519/SF1546/EL1150.

Kunskaper i eleffektsystem, 6 hp, motsvarande slutförd kurs EJ1200.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO2 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I PRO2 ingår även en muntlig examination.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EG2110  Stabilitet och styrning av elkraftsystem 7,5 hp

Kontaktperson

Qianwen Xu (qianwenx@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Studenter som inte slutfört kursen med den tidigare examinationen ska följa den nya examinationen. Dock ges slutbetyg och kurspoäng för de tidigare provmomenten TENC och PROC om ett godkänt betyg erhålls från den nya examinationen PRO1.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.